Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Nicolai Peter Nielsen (1847-12-06)

VII. Brevvexlinger med Skuespillere angaaende Udførelsen af Roller i Hertz’s Arbejder.
A. Angaaende Paterens Rolle i Ninon.
Fra Instructeur Nielsen til Hertz.
D. 6te Decbr. 1847

Høistærede Hr. Professor! I Anledning af Deres Stykke: Ninon, tillader jeg mig at gjøre Dem nogle Spørgsmaal:

1, om det ikke maatte behage Dem at tillade, at den i første Akt udeladte Sang, maatte blive sjunget, i det mindste eet Vers, da det efter Alles Mening, og navnlig Frue Heibergs, vilde bidrage meget til at antyde Festligheden.

2, — Festen i fjerde Akt synes at foregaae ved Dagens Lys ; da dette er noget usædvanligt, beder jeg mig underrettet, om jeg heri feiler.

Endelig kan jeg ikke tilbageholde et Ønske, om det ikke er Dem meget imod, da at fritage mig for Paterens Rolle; jeg formoder ikke, at s. 188 det kan være vanskeligt at faae en saa lille Rolle udført; dog skylder jeg Sandheden at erklære, at Rollens Ubetydelighed ikke har den mindste Deel i dette Ønske.

I Haab om Deres ærede Bestemmelser angaaende disse Punkter, venter jeg mig snarest mueligt Svar tilstillet. Med særdeles Høiagtelse

Deres ærbødige
L. P. Nielsen.