Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Nicolai Peter Nielsen (1848-01-14)

Fra Instructeur Nielsen til Hertz.
D. 14. Januar 1848

Høistærede Hr. Professor! De tillader, at jeg endnu engang bebyrder Dem med et Spørgsmaal angaaende Ninon. I femte Akt er foreskrevet, at Akten begynder med en lys Dæmring, der først i fjerde Scene gaaer over til fuldkommen Nat med stjerneklar Himmel. Dette er en Umuelighed, thi det Horizonttæppe, der slutter Haven ved Dagen, kan ikke bruges til den stjerneklare Himmel og omvendt. Da jeg nu troer, at Stemningen i femte Akt gjør det ønskeligt, at den stjerneklare Himmel sees, spørger jeg Dem, om De vil renoncere paa den lyse Dæmring og tillade, at vi gjør den blot saa mørk, at man ikke kan skjelne Horizonten, for at tilveiebringe den ønskede Effekt.

Ved denne Leilighed tillader jeg mig ogsaa at besvare Noget i Deres forrige Brev, som jeg ellers ikke vilde have uleiliget Dem med. s. 191 Da De har gjort det til en Betingelse for Opførelsen af Ninon, at jeg spiller Paterens Rolle, kan der jo ikke være videre Tale derom. Derimod har De, uagtet min Forsikring om, at Rollens Ubetydelighed ikke var Aarsagen til mit Ønske, dog maattet antage dette, siden De har givet Dem den Uleilighed at bevise Rollens Vigtighed Denne Forskjel i vore Anskuelser hidrører nærmest fra vort forskjellige Standpunkt, De som Digter, jeg som Skuespiller. Kun den Rolle, der gjør Krav paa Fremstilling eller Skuespilkunst, kan efter min Synsmaade kaldes en vigtig Rolle; thi Meget kan frembringe en dramatisk Virkning, f. Ex. et Lyn, et Tordenskrald etc. uden derfor at kunne kaldes en Rolle. Til at udføre Pateren behøves egentlig intet Skuespillertalent; Enhver, der kan gaae, staae og tale, kan spille den. Enhver Præst bør kunne fremstille den ; men man kan ikke forlange, at enhver Præst skal være Skuespiller. At være kaldet til at spille Roller af den Art, som Tydskerne kalde Aushülfsrollen, er intet misundelsesværdigt Kald, og dersom det skulde være dertil, at mine Evner henviste mig, vilde jeg foretrække enhver Beskjæftigelse for atvære Skuespiller. Jeg indrømmer, at de kan gjøre Virkning i det Hele, men have intet Tilfredsstillende for Fremstilleren. Da det nu oftere har s. 192 været mit Lod i Deres Stykker, kan De ikke fortænke mig i, at jeg, der nu i 30 Aar har været Skuespiller, kunde ønskes fritaget derfor. Imidlertid af Agtelse for en udmærket Digters Arbeide, har jeg efterkommet Deres Ønske og haaber til Gjengæld, at De undskylder, at jeg aabent har tilladt mig at udtale min Mening. Forøvrigt har jeg den Ære med særdeles Agtelse at undertegne mig Deres ærbødige

L. P. Nielsen.

Efterskrift: For ikke at misforstaaes, tillader jeg blot endnu at tilføie, at jeg f. Ex. finder Latours Rolle baade en vigtig og en interessant Rolle, saavelsom Bois-Roberts. Det samme gjelder efter min Mening ogsaa om Ebn Jahia.

B. Angaaende en Rolle i » Estrella«.