Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Joachim Ludvig Phister (1856-01-19)

Fra Samme til Samme.
D. 19de Jan. 1856.

Høistærede Hr. Professor! Det gjør mig meget bedrøvet, at jeg ikke kan have den Glæde og Ære at opfylde Deres Ønske; men s. 195 tro De mig, det vilde blive til Skade for Deres Stykke og til Skam for mig; thi jeg kan ikke spille denne Rolle. Antag det ikke for Ubeskedenhed, højtærede Hr. Professor, at jeg tillader mig et ærbødigt Raad i denne Sag. Lad De Mantzius spille denne Rolle, det er min oprigtige, bedste Overbeviisning, at han vil og kan udføre den til Publicums og Digterens Tilfredshed. Vel har han en Rolle; men den vil jo med Lethed kunne blive besat. Hr. Professor! Har jeg ikke hidtil med ærbødig Taknemmelighed og Glæde modtaget hvilkensomhelst Rolle, De har gjort mig den Ære at tildele mig? Har jeg ikke, som det sømmer sig en flittig, flink Skuespiller, der har Agtelse for den udmærkede Digters Værk, gjort Alt, hvad jeg formaaede, saavidt mine Evner tillod det, for at opfylde min Pligt? Har jeg ikke?

Gid De vidste, hvor det bedrøver mig, at jeg dennegang, den første Gang, maa føle, at mine Evner ikke svare til min Villie, eller rettere mit Ønske. Endnu engang tag mig ikke min Raadgivning ilde op; thi jeg gav det efter min ærlige Overbeviisning, og De vil ikke blive skuffet, hvis De dennegang følger en Skuespillers Raad. Viis mig nu, at De ikke er vred paa mig, tildeel mig, i dette eller et andet Stykke, selv den ubetydeligste Rolle, og De vil erfare, at jeg i Sandhed anseer s. 196 det for en Ære at udføre enhver Rolle, De tildeler mig, naar jeg ikke, som her, føler min fuldkomne Uformaaenhed. Deres ærbødigste, Dem af Hjertet taknemmelige

L. Phister.

C. Breve til og fra Kr. Mantzius angaaende Skalholts Rolle i Besøget i Kjøbenhavn.