Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Andreas Leopold Mantzius FRA: Henrik Hertz (1860-07-02)

Fra Hertz til Kr. Mantzius.
Kbhvn. 2den Juli 1860.

Høistærede! Af en i Theaterchefens Navn mig tilsendt Skrivelse fra Kammerassessor Berner seer jeg, at De, kjære Ven, ikke er uvillig til at overtage Skalholts Rolle i »Besøget i Kjøbenhavn«. Uagtet jeg nu ved at have frasagt mig min Rollebesætningsret i dette Skuespil, ikke er beføiet til at blande mig i, hvad der vedkommer denne, kan jeg dog ikke undlade at bevidne Dem, hvor behagelig denne Efterretning har været mig. Naar den Skuespiller *) , for hvem denne Rolle oprindelig er skreven, ikke vil eller kan udføre den, indseer jeg ikke, at den kunde overgives i bedre Hænder end Deres. De Roller, De hidtil har udført i mine Stykker, have udmærket s. 197 sig ved saa megen Correcthed, Smag og Sandhed i Opfatningen, at jeg tør vente mig det Bedste.

Allerede under Dorphs og Hauchs Bestyrelse foretog jeg efter Opfordring endeel Forkortninger i Stykket, hvoraf imidlertid kun faa ere indførte i den skrevne Rolle. Skulde der være Noget af det i Skalholts Rolle Udstrøgne, De ønsker at beholde, har De vel den Godhed at underrette mig derom. Jeg tænker i dette Øieblik paa et Sted i Slutningen af 3die Act, hvor han tilbyder sig at trække Justitsraad Vinges Støvler af. Stedet er nu optaget i det trykte Stykke, og man har fundet det morsomt, saa det kan blive staaende, hvis De ønsker det. Enhver anden Bemærkning, De kan have at gjøre, skal det være mig en Fornøielse at modtage.

Ærbødigst
H. Hertz.