Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Andreas Leopold Mantzius FRA: Henrik Hertz (1860-08-14)

Fra Hertz til Kr. Mantzius.
Kbhvn. d. 14de Aug. 1860.

Høistærede! Deres Bemærkninger ved Skalholts Rolle berøre et for Dem særdeles vigtigt Punkt, Opfatningen af Characterens ydre Personlighed, hans Exterieur, Holdning, Gang, og hvad dertil hører, lutter Ting, en Forfatter maa overlade Skuespilleren, og hvori han venter sig hans Understøttelse. Jeg kan derfor kun takke Dem for Deres Bemærkninger og anseer det for min Skyldighed paa bedste Maade at komme Dem imøde. Der vil intet være til Hinder for, at 1) de nævnte Repliker p. 66—67 og 2) Haandkysset i Slutningen af 3die Act kunne falde bort. Ogsaa Replikerne p. 73—74 har jeg nu forandret, og vil haabe, det er skeet s. 201 saaledes, som De har tænkt Dem det. Men for saa vidt De har troet, at Deres hele Holdning i Stykket skulde være conform med August’s Yttringer om Skalholts krumme Knæ o. s. v., da har det i det Mindste ikke været min Mening. August i sin lystige Stemning overdriver naturligviis og finder sin Regning ved at tage Luven fra sin Hovmester, vise ham, hvor uskikket han er til denne Post, og vende Situationen om, o: gjøre ham til sin Discipel. Men desuagtet har De Ret i, at Stedet er difficilt og kunde tvinge Dem ind i en Holdning, der ikke var gunstig for Deres Opfatning af Characteren; og saa er det bedst, at det gaaer ud.

Af »Ydmyghed« er der med Undtagelse af Haandkysset, saavidt jeg kan see, ikke synderlige Spor hos Skalholt. Det »Keitede« hos ham ligger i Uvanthed med de nye Forhold. Kun eet Sted er han sensu propria keitet, hvor han lader sin Fuglebøsse falde, idet han skal tage Hatten af; men det kunde i den Situation hænde Flere end ham, og det Sted, veed jeg forud, vil De gjøre meget morsomt.

Deres Ord, at »De vil give ham som en inderlig godmodig, naiv, med de selskabelige Former ukjendt, men paa ingen Maade krybende s. 202 eller stærkt karrikeret Person« tiltræder jeg i Eet og Alt. Det er et Program, der forvisser mig om, at De vil udføre Rollen til Deres egen og Publicums Tilfredshed.

Deres ærbødige og forbundne.
H. Hertz.