Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Paludan-Müller FRA: Henrik Hertz (1869-11-23)

VIII. Breve angaaende det Anckerske Legat.
A. Brevvexling mellem H. Hertz, Paludan-Müller og H. C. Andersen angaaende Paludan-Müllers Kandidatur til det Anckerske Legat.
Fra Hertz til Paludan-Müller.
Kbhvn. d. 23de Nov. 1869.

Vor fælleds gode Ven, Pastor Hjorth i Fredensborg, har vel allerede underrettet Dem om, hvor kjært det skulde være mig, om De dennegang vilde søge det Anckerske Reise-Stipendium 25). At De ikke strax de nærmest følgende Aar vilde søge det, kunde jeg symphatisere med. Men nu er det mit oprigtige Raad, at De, hvis det ellers er Dem ønskeligt at komme til Udlandet næste Foraar, sætter alle Betænkeligheder tilside. Det er ganske almindeligt, at dette Stipendium søges flere Gange, inden det opnaaes, og det gjælder endog om s. 204 udmærkede Kunstnere, som Heinr. Hansen, der søgte 2 Gange, inden han fik det. Deres Alder skal heller ikke være Dem iveien, da blandt Andre Maleren Sonne har erholdt Stipendiet, da han var meget ældre, end De er nu. Dennegang har De den Fordeel, at De kan være vis paa saavel Andersens som min Stemme. Begge ønske vi at gjøre den Uret god, der engang er viist Dem, og jeg for min Deel vil ansee det for en Ære, at Legatet kan tælle Deres Navn med. Endnu kan jeg tilføie, at Flere have forundret sig over, at saa faa ældre, udmærkede Digtere findes blandt Stipendiaterne.

Jeg venter et Par Ord og helst med en Erklæring, at De vil følge mit velmeente Raad.

Deres hengivne Ven
Henrik Hertz.