Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Frederik Paludan-Müller (1869-11-29)

Fra Paludan-Müller til Hertz.
Kbhvn. d. 29de Novbr. 1869.

Med hjertelig Paaskjønnelse af Deres elskværdige Brev og Deres saa humane og velvillige Tilbud, hvorfor jeg bestandig er Dem taknemmelig, maa jeg dog, førend jeg bestemmer mig til at følge Deres Raad, udbede mig Svar paa følgende Spørgsmaal:

1. Hvor stort er Legatet?

s. 205 2. Hvor lang Tid er man forpligtet til at være borte fra Hjemmet?

3. Ansøgningens Beskaffenhed, og til hvem den stiles?

4. Naar erholdes Legatportionen, og naar skal Reisen tiltrædes?

Ærb.
Fr. Paludan-Müller.