Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Andersen FRA: Henrik Hertz (1870-01-12)

Fra Hertz til H. C. Andersen.
Kbhvn. d. 12. Jan. 1870.

Kjære Ven! Etatsraad E. Collin har været saa god at opgive mig Deres Adresse, og jeg vil strax benytte den for at tilskrive Dem, hvad jeg har paa Hjertet.

De husker vel nok, hvor fortrædelige vi begge vare, dengang Fr. Paludan-Müller, kort inden jeg tiltraadte det Anckerske Legat-Udvalg, faldt igjennem med sin Ansøgning. Jeg raadede ham dengang til at søge paany og forsikkrede ham, at han kunde være vis paa min og, efter Deres Yttringer til mig, ogsaa paa Deres Stemme. Men det vilde han paa ingen Maade. Nu, da nogle Aar ere gaaede hen, har jeg bragt denne Sag paany paa Bane, og dennegang har han igjen indgivet en Ansøgrting, i Tillid til, at han kan stole paa vore Stemmer. Tillige s. 206 med ham søge Gerson, Preetzmann, Schandorph, Tolderlund, Henriette Nielsen og Pauline Worm.

Jeg tvivler aldeles ikke om, at De ogsaa dennegang giver ham Deres Stemme; men vil dog bede Dem for hans Skyld, da han naturligviis er urolig for Resultatet, at meddele mig, saasnart det er Dem muligt, hvad De har bestemt Dem til. Hans Alder kan ikke komme i Betragtning. Dengang Malerne valgte Sonne, da var han meget ældre, end Paludan-Müller nu er. Det var dog altfor galt, om han igjen faldt igjennem, og det vilde sikkert optages ilde af Mange, vel ogsaa i Pressen.

– – –
H. Hertz.