Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1865-08-17)

Fra Bjørnstjerne Bjørnson til Hertz.
17de Aug. 1865.

Til Digteren, Prof. H. Hertz! Da jeg hører, at det Anckerske Legat ingen Bestemmelse s. 209 har for, at kun danske Kunstnere og Digtere ere aabnede Adgang til at nyde godt deraf, — tillader jeg mig at forespørge Dem, om jeg kan søge for den norske Digter Henrik Ibsen, som agter at tilbringe længere Tid i Rom.

Idet jeg vel neppe behøver at fremhæve Ibsens store Begavelse, skal jeg, hvad Hovedspørgsmaalet angaar, nemlig om andre (norske, svenske) Kunstnere ere adgangsberettigede, bede Dem indhente Vedkommendes Formening, forsaavidt De tror saadant nødvendigt, og jeg tør maaske i Ansøgerens Navn, fordi han er en Aandsfrænde, og fordi han er meget trængende, anmode Dem om at sende mig Svar under Adresse Kristiania.

I Ærbødighed
Bjørnstjerne Bjørnson.