Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Johan Peter Emilius Hartmann (1865-09-07)

Fra J. P. E. Hartmann til Hertz.
Sophielyst pr. Roeskilde 7de Sept. 1865.

Kjære Professor Hertz! Jeg er aldeles enig med Dem i, at baade Sagens Natur og Ordene og Meningen i Anckers Testamente forbyde at give Stipendierne til Andre end dem, der ere danske Undersaatter enten af Fødsel eller ved Lov. Jeg har desværre ingen Afskrift af Testamentet; men hos Prof. Gade vil De finde en s. 210 Copi idetmindste af den Paragraph, hvis Ord kunde tale for denne Opfattelse. Men da Sagen maaskee kunde synes Nogle tvivlsom, bør Fremgangsmaaden ganske vist være den, at Bjørnstjerne eller Ibsen indgive Ansøgningen til Cultusministeriet. Sendes den os da med de øvrige Ansøgninger, bør Udvalget forinden den endelige Afgjørelse forlange Ministeriets Resolution om Spørgsmaalet, og da tillige yttre sin egen Mening derom. Andersen, den eneste af Comitteens Medlemmer, som jeg har talt med, har samme Opfattelse.

Deres hengivneste
J. P. E. Hartmann.