Danmarks Breve

BREV TIL: Bjørnstjerne Bjørnson FRA: Henrik Hertz (1865-09-19)

Fra Hertz til Bjørnstjerne Bjørnson.
Kbhvn. d. 19de Septemb. 1865.

Høistærede! Deres Skrivelse af 17de August, som jeg modtog d. 31te, blev jeg forhindret i at besvare strax, da de fleste af Legat-Comitteens Medlemmer vare fraværende. Nu, da Hartmann (der er vor Formand), Gade og Andersen ere vendte tilbage, har jeg i disse Dage confereret med dem.

Anckers Testamente nævner, saavidt os bekjendt, ikke udtrykkeligt danske Kunstnere. Men vi vare Alle af den Mening, at dette heller ikke behøvedes, eftersom det var Noget, der fulgte af Sagens Natur. Derimod maatte det udtrykkeligt være udtalt, dersom Bestemmelsen ogsaa skulde gjælde for udenlandske, ikke blot norske og svenske, men ogsaa tydske og Andre. Den nærmere Documenteren heraf kan jeg saa meget snarere undlade, som Spørgsmaalets Besvarelse ikke beroer paa os Vælgere, men paa Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet. Det Nemmeste er da vel, paa Hr. s. 212 Ibsens Vegne at indsende en Ansøgning til Ministeriet. Dette behøver imidlertid ikke at skee før i Aarets Slutning, dog inden December Maaneds Udgang.

Ærbødigst
Henrik Hertz.