Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Rasmus Villads Christian Ferdinand Winther (1833-09-21)

Fra Chr. Winther til Hertz.
Kbhvn. d. 21. Septbr. 1833. *)

Kjære Hertz! Al god Hilsen og Venskab tilforn! — Jeg sender Dig herved efter Løvte et Par Breve. Det ene til Filippo Berti, Forfatter af flere Comoedier. Skulde han ikke være at finde efter Addressen, saa gak til hans og min fælleds Vært, Sr. Aristodemo Martini, Calandratore di droppi di Seta, som boer i Via Vacchereccia Nr. 535, en Gade, som støder til Piazza del Granduca og Mercato nuovo. Behøves s. 218 dette end ikke, saa gak dog did, og hils ham, hans Kone Sra. Carlotta, Jomfru Adelaida, som var smuk, og den lille Elisa, som jeg, medens jeg boede der, gjorde Cour til — tusind Gange fra mig. Bliver Du i længere Tid i Florents, saa kan Du hos denne Familie finde et meget behageligt privat Logis. Det andet Brev er til Secretairen ved den pavelige Nunziatur, Ridder Feliceangeli, hvilken, som en offentlig Person, Du letteligen vil finde i det pavelige Gesandtskabs Pallads. Det er en prægtig Fyr, har opholdt sig længe i München, er godmodig, bonvivant, taler Tydsk — kort, en rar Een. Han vil kunne skaffe Dig Bekjendtskab med flere mærkelige Mænd, f. Ex. med den berømte Bibliothekar og Antiqvar Ingtriranci og mange Andre. Hvis Du stiger af i Madame Fanny Homberts Hotel i Porta rossa, saa vil Du skraaes overfor finde en Boutik, tilhørende en Englænder, Sr. John Thomson; gak ogsaa derind! Du finder en ret artig Mand og en — ikke smuk — men ret flink Kone, hvilke Folk Du ved at hilse fra mig, troer jeg, i det mindste ikke vil disrecommandere Dig. — For Alt i Verden beder og besværger jeg Dig, omgaaes, saalænge Du er i dette fortryllede og fortryllende Land, ikke for meget med de lede, skjæggede, affecteerte tydske Kunstlere, men hold s. 219 Dig om muligt kuns til Italienerne; jeg forsikkrer Dig, det vil more og gavne Dig tusind Gange mere, baade der og her; har Du ikke fulgt disse mine paatrængte Raad, saa vil Du tilstaae mig Din Fortrydelse, naar Du kommer hjem. — Gjør en Tour — paa en Dag — til Vallone-brosa; Kl. 3—4 Efterm. fra Florents, Du spiser hos Munkene, og seer Dig om, og er om Aftenen i god Tid i den skjønne Stad igjen. Akkakkak, var jeg ogsaa der!

Om Dine nærmeste Venners Væren vil jeg Intet sige; thi deels har Du vel Underretning desangaaende fra Jacobsen, Kilde, Heibergs, Din Søster etc. etc., deels veed jeg intet Andet at sige, end at de befinde sig vel; thi jeg seer Ingen. Fra Sophie Hansen har jeg udtrykkelige og meget venlige Hilsninger til Dig; hun er paa Lolland hos min Familie, og bliver der indtil videre. Poul Møllers Kone har formeret Verden med en Dreng. Rosenkilde er, som Du kan vide, kommet hjem fra den jydske Kunstreise med de Øvrige, meget tilfreds; hans hele Familie var ogsaa der i Besøg, og ere retournerede. Corvetten Galathea, som var gaaet til Middelhavet for at hente Thorvaldsens og Andres Arbeider, er for et Par Dage siden ankommet hertil; 67 Kasser med Thorvaldsenske Sager! — Folk drukne, skyde, hænge sig brav s. 220 herhjemme; item styrte de sig fra Runde-Taarn, og drukne i Vandhoser og paa Lysttoure — tre ad Gangen. Kbhvn. er blevet Mariboe. — Jeanne d’Arc, hverken Stykket eller Rollen (Jmfr. Heger) gjør nogen synderlig Lykke; item det nye Syngestykke »De to Familier«, item Dominique, skjøndt Winsløv jun.s Spil roses; — jeg har dette paa anden Haand, thi jeg har ikke været i det ny-pudsede Huus endnu. — Lille Madame K. har aborteret: onde Tunger ville sige, at det er hendes Vane. Den politiske Kandestøber har Foersom faaet, men skal ikke gjøre noget Godt deraf. Oehlenschläger har været i Norge for at høste; han gav dem for en Pose Laurbærblade og nogle Glas Viin og Skraal og Stads et Digt, hvis Fortræffelighed svarer til det moersomste i Prometheus *) . Ingemann, som nok frygtede, skyndte sig ogsaa derop for at holde Efterslæt; skjøndt hans Vers, to i Tallet, dog ere forstaaelige, saa ere de ikke desmindre næsten ligesaa væmmelige som den store Digters. — Dr. Ryge har sat Kronen paa alt dette ved en Epilog til Nordmændene! Eia! jeg vilde ønske, jeg kunde afskrive Dig dette Chef d’oeuvre af Ækelhed. Mdme. Wexschall har i Sommer s. 221 havt et Anfald af Blodbrækning, som efter hendes Ankomst til Byen har fornyet sig; jeg frygter for, vi faae ikke stor Glæde af hende mere. Visebogen *) , med hvilken vi andre have gjort nogle Forandringer, bliver nu bragt til Pressen om et Par Dage. Molbechs danske Ordbog, et Værk paa LXXXII og 732 Sider, er udkommet og har alt ved sine paafaldende Mangler, som man siger, i T. Baden fundet en Dadler; thi Recension kan man ikke kalde den ubehøvlede lille Piece, hvori saavel Molbech som ogsaa Biskop Møller **) overspyttes. To af Tydsklands vigtigste Theologer Wegscheider fra Heidelberg og Schleiermacher fra Berlin have i denne Sommer gjæstet de tre nordlige Lande; den Første har været her, den Sidste ventes endnu. — Endnu er intet nyt Mode-Raserie for Vinteren opkommet; men den sig med Sligt til Nar gjørende fine Portion er heller ikke heel og holden arriveret fra respective Lyststeder.

Nu lev vel! kjære Hertz, hils den blaae Himmel og Bjergene, Vandfald, Kilder, Oliven, Druer, Oranger, Ruiner, Byer, Paladser, og s. 222 Peppina, Annunziata, Assunta, Camilla, Palissena, Laura etc etc. etc. fra deres og Din Ven

C. Winther.