Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Johan Christian Ryge (1837-02-26)

Fra Dr. Ryge til Hertz.
D. 26de Febr. 1837.

Da jeg har bragt i Erfaring, at De 2 eller maaskee endog flere Gange forgiæves har søgt mig i min Bolig, og jeg forudsætter, at De ønsker at andrage Noget for mig i Anledning af Deres Tragoedie Svend Dyrings Huus, saa tillader jeg mig at bede Dem om skrivtligen at meddele mig Deres Andragender, eftersom mine mange forskiellige Embeds-Forretninger i Forening med mit ustadige Helbred ikke tillade mig at bestemme Dem nogen Tid, paa hvilken De sikkert vil kunne faae mig i Tale, og jeg nødigt vilde have, at De tiere skulde gaae forgiæves. At der i Øvrigt fra min Side Intet er eller skal blive forsømt, for at Deres Stykke kan blive opført s. 225 til den Tid, Directionen bestemmer, at det skal gives, derpaa kan De forlade Dem.

Ærbødigst
J. Ryge. Dr.

S. T. Hr. H. Hertz, cand. juris.