Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Ludvig Lewin Jacobsen (1841-08-14)

Fra Lægen, Prof. L. Jacobson 27) til Hertz.
Kbhvn. 14. Aug. 1841.

Høistærede! De har eengang lovet mig at ville modtage en Foræring, jeg har bestemt for Dem, og jeg sender Dem samme herved.

s. 229 Det er Baggesens Daase, den Daase, han brugte i en mærkelig, men desværre ikke lykkelig Epoque af hans Liv.

Jeg har prydet den med Digterens Navn, men ladet den beholde de Buler og Indtryk, den havde.

Om disse ere fremkomne, da:

»Man stenede ham med Olden« eller rimeligviis, da han »af en retfærdig Vredes Slynge« slængte den i Panden af en eller anden leed Aand, der fræk og overmodig angreeb ham, lader jeg være ubestemt. Daasen bør beholde dem; thi de ere Minder af »Den Kamp, hvori han gav sin Velfærd hen«. I denne. Tid saae jeg den store Digter, lidende paa Sjæl og Legeme, og søgte at trøste og lindre ham. Men »hans matte, af Sorg og Poesie forkomne Liv« havde faaet Naadestødet, som siden lagde ham i Graven.

Daasen er mig en kjær Erindring om denne store Digter, dog jeg føler tilfulde, at den bør tilhøre den Mand, der viiste Dannemark, at Baggesens Digteraand ey bortdøede med ham. Dem, min kjære Hertz, tilkommer derfor denne Reliqvie, og Dem bør jeg overlevere samme.

Modtag den som et ringe Beviis paa min Taknemmelighed for den Nydelse, Deres Digte s. 230 ofte have givet mig, og paa den Høiagtelse, hvormed jeg forbliver

Deres hengivne
L. Jacobson.