Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Adolph Bødtcher FRA: Henrik Hertz (1867-05-12)

Fra Hertz til L. Bødtcher.
Kbhvn. d. 12te Mai 1867.

Tak, kjære Ven, for Din smukke Epistel, der, som Du vel kan vide, har glædet mig meget. Og dobbelt kjær var den mig, da den igjen satte mig i Rapport med min gamle Ven fra Rom, som jeg ellers kun pleier at møde paa Kjøbenhavns Gader. Fra mit Ophold i Rom er Dit Navn uadskilleligt. Du var dengang den aandelige Cicerone, der ved Noticer og Anecdoter fra det romerske Liv orienterede os Danske — hvilket bl. A. kan sees af Andersens »Improvisator«, hvor saa mange af Dine Meddelelser paradere.

Det har været mig kjært at see, at Din digteriske Virksomhed, især i de senere Aar, finder en saa almindelig Anerkjendelse. Det s. 239 hører just ikke til de almindelige Ting. Naar man ældes, pleie ellers Hundene at ville nappe En i Benene, eller hvor de kan komme til.

Jeg saae Dig forleden gaae med Chr. Winther. Er det ikke glædeligt, at han har faaet sit Syn igjen? — Ved at nævne hans Navn maa jeg specielt takke Dig for et særdeles smukt Digt til ham, der er optaget i hans sidste Samling.

Lev vel og bevar mig fremdeles i venlig Erindring.

Din hengivne
Henrik Hertz.