Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Julie Weber Sødring (1868-11-07)

Fra Fru Sødring til Hertz.
7. November 1868.

Maa jeg bringe Dem min hjertelige Tak for Deres mig saa kjærkomne Brev. — Jeg gjemmer det som en kjær Erindring om en Forfatter, hvis Opgaver det altid har været mig en Samvittighedssag at forstaae og løse.

De har lært mig at kjende saa forskjellige Mennesker, morsomme, interessante og elskværdige Mennesker, at jeg langt fra vilde være saa riig paa Glæde, som jeg nu er, naar ikke De var kommen mig imøde og havde betroet mig Deres Skatte.

Var De i Theatret min Festaften? Jeg kan ikke sige Dem, hvor glad og taknemmelig jeg var over al den Velvillie, der strømmede mig imøde. Ja vist er det, at har man mange Ængstelser, saa har man ogsaa en Glæde, som maaskee Faa kan fatte.

Jeg har havt en meget lykkelig Theatervirksomhed, en glad Tid og et udmærket s. 241 smukt Forhold med Personalet, og et Publicum, som viser mig Venlighed, ja, jeg kan sige Kjærlighed, som om det bestod af lutter personlige Venner. Maa jeg saa ikke takke min Gud af mit fulde Hjerte?

Jeg er kommet her til at udtale lidt af al den Masse, der er i mig i disse Dage; — men De forstaaer mig nok. Endnu engang Tak for Brevet.

Deres hengivne
Julie Sødring.