Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Georg Brandes (1869-08-02)

Fra Dr. G. Brandes til Hertz.
2. Aug. 1869.

Høistærede Hr. Professor! Det er undertiden faldet mig ind, at vi i vor kritiske Litteratur savner en Paavisning af Fru Heibergs Indflydelse paa den danske Poesie. Jeg nærer selv megen Tvivl om min Skikkethed til at løse en saadan Opgave. Men jeg har tænkt mig, at hvis jeg skulde falde paa at forsøge at løse den, vilde Ingen i denne Henseende kunne give mig bedre Vink end De, Hr. Professor. Vilde De have Noget imod at give mig i nogle Ord, skriftligt eller mundtligt, Deres Opfattelse af, i hvilken Retning og paa hvilke Punkter — udenfor de mest almindeligt bekjendte og s. 242 anerkjendte — Fru Heiberg har paavirket vor dramatiske Litteratur?

Med Høiagtelse og Ærbødighed
G. Brandes.