Danmarks Breve

De i Brevvexlingen omtalte Scener a...

s. 179 De i Brevvexlingen omtalte Scener af »Den Yngste« i deres oprindelige Skikkelse.

Den unge Pige Fiorella er, under Navnet Aniello, forklædt som Mand kommet til den rige Kjøbmand Canneloros Hus for at holde Sønnen Tadeo med Selskab. Ved et Tilfælde faar Tadeo Mistanke om, at Aniello er en Kvinde, og han fortæller strax sin Moder, Renzolla, sin Opdagelse. De meddelte Scener foregaa i Canneloros Hus, samme Dag som Fiorella er kommet.

3die Akt. 6te Scene.

Tadeo kommer i stor Sindsbevægelse fulgt af Renzolla.

(I nogle indledende Repliker *) fortæller Tadeo med stor Lidenskabelighed Moderen sin Mistanke; derpaa kommer følgende:)

RENZOLLA.

Men hvad skal alt det sige? Aniello

Er intet Mandfolk?

TADEO.

Nej, det troer jeg ikke — Jeg veed det ... ja, jeg veed det. Hør kun, Moder!

s. 180 Det var ved Morbærtræet; Aniello
Stod paa en gammel Stige for at plukke
Et Par af Frugterne, der alt var modne.
Men Stigen gik itu, og han faldt ned.
Idet jeg greb ham, kom jeg til at rive
Hans Vest og Kjole bort fra Brystet — nei,
Det Syn, o Moder! nei, Du skulde seet!

RENZOLLA.

Hvad saae Du da? Kom ud dermed engang!

TADEO.

At Aniello er et Fruentimmer.
Jeg rystede ved Synet – – jeg blev stum – –
Og han — og hun bedækkede sig hurtigt.
Jeg skyndte mig derfra, en Angst betog mig,
og jeg var glad, jeg traf Dig.

RENZOLLA.

Hm, Du siger,

Han er et Fruentimmer. Men det maatte
Min Mand og jeg jo kunne see paa Stedet.

TADEO.

Men troe nu, hvad jeg saae —

RENZOLLA.

Ja Du veed stort,

Hvordan et Fruentimmer skal see ud.

s. 181 Nei, jeg maa have Vished. Men hvordan?
Ifald man spørger ham, saa nægter han det.
Men om man nu ham satte paa en Prøve?
– – Ja, det gaaer an! Naar Aniello kommer,
Saa siig, at Du vil gaae i Bad, og han
Skal følge med Dig.

TADEO.

Nei, det kan jeg ikke!

Hvor kunde jeg forlange —

RENZOLLA.

Jo; for er han

Et Fruentimmer, gaaer han aldrig med Dig,
Men siger reent ud Nei. Det skal Du gjøre.
Og saa forresten — enten Aniello
Er Mandfolk eller ikke, skal Du nu
Slaae Dig til Ro. osv.

Syvende Scene.

Renzolla gaaer Fiorella imøde.

RENZOLLA.

Aniello! Tadeo vil gaae i Bad og vil have Dig med sig.

FIORELLA.

Vil have mig med sig? Det veed jeg Intet af.

s. 182 RENZOLLA.

Saa veed Du det nu. Vent paa ham her; han kommer nok strax.

FIORELLA (forlegen).

Men jeg — — jeg vil ikke gaae i Bad. Jeg har badet mig imorges tidlig.

RENZOLLA.

Saa gaaer Du idag to Gange. Det er en varm Dag, og Du har godt deraf.

FIORELLA.

Men jeg vil dog helst lade være.

RENZOLLA (afsides).

Han siger Nei. Skulde Tadeo have Ret? (Høit) Pleier unge Mennesker at gjøre saa mange Ophævelser for at pladske sig lidt i Vandet? Det kan Du ikke sige Nei til, naar Tadeo ønsker det. (Da Fiorella tier) Naa, vil Du eller vil Du ikke?

FIORELLA.

Jeg vil.

RENZOLLA.

Godt; saa skal jeg sende Rita ud med to Badekapper. Tadeo pleier altid at tage Overtøiet s. 183 af her, da Badehuset kun er to Skridt herfra. Saa gaae I derover i Kapperne.

(Gaaer)

FIORELLA (ene).

Nei, det er reent fortvivlet! Gaae i Bad!
Hvad skal jeg gribe til? Hvorledes hjælpe
Mig ud af den Forlegenhed? Aa Gud,
Nei, det gaaer aldrig an, jeg bliver her!
Jeg røber mig — og saa — — hvad skal jeg her? osv *) .

(I det følgende søger Fiorella Hjælp hos Titone, Tadeos Lærer, og aftaler med ham, at han skal bringe en falsk Besked fra Fiorellas Hjem, om at hendes Nærværelse dér er øjeblikkelig nødvendig.

9de Scene.

Fiorella. Tadeo. Strax derpaa Rita (Et Tyende). Siden Titone.

FIORELLA.

Der kommer han!

(Gaaer frem i Forgrunden).

TADEO

(paa den anden Side af Scenen; afsides).

Jeg vilde ønske, Moder

Ei havde talt om Badet. (Høit.) Jeg har søgt Dig.

FIORELLA.

Jeg var gaaet ud paa Veien.

(Rita kommer med to Badekapper af mørkt, let Tøi.)

s. 184 RITA (til Tadeo).

Her er Kapper

Fra Eders Moder, naar I gaaer i Bad.
En er til Jer, og en (pegende) er vel til ham.
Han skal jo følge Jer som Eders Skygge;
Saa skal han sagtens med i Bad.

TADEO.

Gaae kun.

Læg Tøiet fra Dig.

RITA.

Giv kun Tid — der er det.

I var saa from tilforn; men siden han
Er kommet —

TADEO (utaalmodig).

Du skal gaae!

RITA.

Ja godt; jeg gaaer.

Men see, hvad Enden bliver!

(Gaaer).

TADEO

(efter et Ophold).

Aniello!

Ifald Du ei har Lyst at gaae i Bad —

s. 185 FIORELLA.

Din Moder ønsker det.

TADEO (forundret).

Og Du gaaer med?

FIORELLA.

Ja — jeg gaaer med.

TADEO (afsides).

Hvordan forstaaer jeg det?

(Høit, betonende.)

Hvis Du gaaer med, saa tag den ene Kappe,
Vort Overtøi vi lægge fra os her.

(Trækker sin Kjole af og kaster Badekappen om sig.)

FIORELLA

(tager den anden Kappe og staaer tøvende med den i Haanden; afsides).

Naar blot Titone kom!

TADEO.

Som sagt, ifald Du

Just ikke gjerne vil —

FIORELLA.

Jo, jeg vil gjerne.

Hvad er det, jeg skal gjøre?

s. 186 TADEO.

Læg Din Kjole.

FIORELLA.

Min Kjole — naa! (Afsides) Hvor bliver dog Titone!

(Lader som hun vil trække Kjolen af).

Den er saa snæver.

TADEO.

Skal jeg hjælpe?

FIORELLA (hurtig).

Nei — Jeg kan. (Afsides) Det Skarn Titone!

TITONE.

(kommer travl og hurtig ind, raabende)

Aniello!

FIORELLA (afsides).

Naa, Gudskelov!

TITONE.

Der var et Bud derude,

At I paa Stedet nu, nu strax, maa tage
Til eders Hjem. osv.