Danmarks Breve

FORORD Den foreliggende Samli...


s. ii

s. iii FORORD

Den foreliggende Samling er et Udvalg af den store Mængde Breve, som fandtes efter Henrik Hertz. Foruden modtagne Breve var ogsaa bevaret Koncepterne til Størsteparten af de af H. afsendte Breve. Endvidere havde H. selv faaet tilbageleveret sin Korrespondance med sin Broder Sylvester Hertz, med P. V. Jacobsen og fl. a. Udgiveren har derfor i flere Tilfælde næsten fuldstændigt kunnet rekonstruere de Korrespondancer, H. førte gennem længere Aarrækker, eller Korrespondancer, der dreje sig om bestemte Spørgsmaal.

Ved Valget af Brevene var den til Raadighed værende store Mængde Breve snarest en Vanskelighed. Hertz’s store Nøjagtighed og Ordenssands, hans Sands for det Indhold, der kan være selv i en Ubetydelighed, fik et overdrevet Udslag i en Hang til at gemme hvert eneste Stykke beskrevet Papir og ordne det ind paa s. iv dets Plads. Ønsket om gennem det Billede, en i og for sig ubetydelig Lap Papir, et Visitkort, en Indbydelse eller lignende, kan fremmane for Hukommelsen, at støtte Erindringen om det oplevede, var vistnok Motivet til denne Samlelyst. Mange Breve indeholde Enkeltheder, der enten i og for sig eller ved deres Sammenhæng med Udtalelser i andre Breve kunde være af Interesse; men da saadanne Enkeltheder druknede i Stof af rent privat Natur, egnede de sig ikke til Udgivelse, ej engang i Uddrag.

Det galdt at træffe Valget efter en bestemt Plan. For det første er medtaget Breve, som paa en eller anden Maade belyse Hertz’s Livshistorie. De vigtigste af disse er den lange, interessante Korrespondance med Broderen Sylvester og den med P. V. Jacobsen. Dernæst er medtaget, hvad der kunde bidrage til at give Billedet af H.s Karakter, Gemyt og personlige Egenskaber. Endvidere Breve, der give Oplysninger om Tilblivelsen af forskellige af H.s Arbejder og hans personlige Opfattelse af disse.

Endelig er valgt de Breve, der kaste Lys paa litterære Tilstande og Personer og paa historiske Begivenheder.

Ved Ordningen af Brevene er den Plan fulgt, at de dels ere ordnede efter de Personer, s. v med hvilke Korrespondancen er ført, dels efter Stoffet, saaledes at Breve om et bestemt Æmne saavidt muligt ere samlede under ét. Hvad der ikke lod sig ordne paa en af disse Maader, er ordnet kronologisk.

Portrætet, hvormed Bogen er prydet, er en Kopi af et Maleri, malet af Blunck i Rom 1834 under Hertz’s Udenlandsrejse. Originalen ejes af Digterens Enke.

September 1895.
Udgiveren.

s. vi

s. vii INDHOLD

I. Brewexling mellem Henrik Hertz og hans Broder Sylvester Hertz 1

II. Brewexling mellem Henrik Hertz og P. V. Jacobsen 92

III. Brewexling mellem Henrik Hertz og C. A. Rosenkilde 109

IV. Breve angaaende »Gjengangerbrevene« 136

1. Fra Boghandler Langhoff til H. Hertz.

2. Erklæring fra H. Hertz.

3. Fra R. Henrichsen til H. Hertz.

V. Breve angaaende Lystspillet »Emma« 141

1. Fra H. Hertz til Regissør G. Stage.

2. Fra G. Stage til H. Hertz.

3. Fra Dr. Ryge til G. Stage.

VI. Brevvexling angaaende Lystspillene »Onkel Jokums Idee« og »Den Yngste«, tilligemed nogle utrykte Scener af »Den Yngste«, der referere sig til Dele af Brewexlingen. 145

1. Fra J. L. Heiberg til H. Hertz.

2. Fra H. Hertz til J. L. Heiberg.

3. Fra J. L. Heiberg til H. Hertz.

s. viii 4. Fra H. Hertz til J. L. Heiberg.

5. Fra J. L. Heiberg til H. Hertz.

6. Fra H. Hertz til J. L. Heiberg.

7. Fra J. L. Heiberg til H. Hertz.

8. Fra H. Hertz til J. L. Heiberg.

9. Fra Y. L. Heiberg til H. Hertz.

10. Fra H. Hertz, til J. L. Heiberg.

11. Fra J. L. Heiberg til H. Hertz.

12. Fra H Hertz til J. L. Heiberg.

13. Fra H. Hertz til F. L. Høedt.

14. Fra J. L. Heiberg til H. Hertz.

15. Fra H. Hertz til F. L. Høedt.

16. Fra F. L. Høedt til H. Hertz.

17. Fra H. Hertz til Fru Heiberg.

18. Fra J. L. Heiberg til H. Hertz.
Utrykte Scener af »Den Yngste*.

VII. Brewexlinger med Skuespillere angaaende Udførelsen af Roller i Hertz’s dramatiske Arbejder 187

A. Angaaende Paterens Rolle i Ninon:

1. Fra Instruktør Nielsen til H. Hertz.

2. Fra H. Hertz til Instruktør Nielsen.

3. Fra Instruktør Nielsen til H. Hertz.

B. Angaaende en Rolle i Lystspillet Estrella. 192

1. Fra L. Phister til H. Hertz.

2. Fra Samme til Samme.

C. Angaaende Skalholts Rolle i »Besøget i Kjøbenhavn« 196

1. Fra H. Hertz til Kr. Mantzius.

2. Fra Kr. Mantzius til H. Hertz.

3. Fra H. Hertz til Kr. Mantzius.

VIII. Breve angaaende det Anckerske Legat 203

A. Angaaende Fr. Paludan-Müllers Kandidatur til Legatet:

s. ix 1. Fra H. Hertz til Paludan-Müller.

2. Fra Paludan-Müller til H. Hertz.

3. Fra H. Hertz til H. C. Andersen.

4. Fra H. C. Andersen til H. Hertz.

B. Angaaende Henrik Ibsens Kandidatur:

1. Fra Bjørnstjerne Bjørnson til H. Hertz.

2. Fra J. P. E. Hartmann til H. Hertz.

3. Fra N. W. Gade til H. Hertz.

4. Fra H. Hertz til Bjørnstjerne Bjørnson.

IX. Breve fra og til forskellige Personer 213

1. Fra M. L. Nathanson til H. Hertz.

2. Fra Chr. Winther til H. Hertz.

3. Fra H. C. Andersen til H. Hertz.

4 Fra J. L. Heiberg til H. Hertz.

5. Fra Dr. Rygetil H. Hertz.

6. Fra H. Hertz til J. L. Heiberg.

7. Fra Prof. Ludv. Jacobson til H. Hertz.

8. Fra H. Hertz til en ukendt Forfatterinde (J. W.).

9. Fra H. Hertz til Fru Sara v. Halle.

10. Fra P. Heise til H. Hertz.

11. Fra Ludv. Bødtcher til H. Hertz.

12. Fra H. Hertz til Ludvig Bødtcher.

13. Fra H. Hertz til Fru Julie Sødring.

14. Fra Fru Julie Sødring til H. Hertz.

15. Fra Dr. Georg Brandes til H. Hertz.

16. Fra H. Hertz til Dr. Georg Brandes.

Anmærkninger 245

s. x