Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Ludvig Holberg (1740-07-19)

SKRIVELSE TIL KAMMERKOLLEGIET
DATERET 19. JULI 1740

Egenhændigt; i det danske rigsarkiv (Bilag 385 til Sjæll. renteskriverkontors kopibog for 1740).

Tidligere trykt af Holger Hjelholt i Danske Studier. 1917, s. 40.

Holberg var nylig bleven godsejer, idet han ved købekontrakt af 13. april 1740 havde købt Brorup hovedgård samt Jernebjerg by og landsbyerne Havre bjerg, Blæsinge (alle nordfor Slagelse) og Orebogård (Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt). Købesummen var 16000 rdl. grov courant (For Literatur og Kritik, udg. af Fyens Stifts literære selskab IV, 1846, s. 173). Sælgeren var kancellisekretær Johan Severin Bentzon (til Estvadgård).

Det billede, Holberg i sine brevskaber tegner af Bentzon, er meget mørkt; men en lignende dom fælder Gram (Breve fra Hans Gram 1907 s. 208); han siger ligefrem, at Holberg har »ladet sig tage ved Næsen« af Bentzon, som han kalder »den navnkundige Secretær Bentzon«, hvad der i denne forbindelse vil sige, at han er meget omtalt, noksom bekendt (og næppe for det gode).

På forskellige steder i sine trykte skrifter fortæller Holberg om sit gods, at det »da det faldt i mine Hænder var i bedrøveligere Tilstand, end nogen kand imaginere sig« (Ep. 49), hvorfor han måtte lade »de forfaldne Bønder«Gaarde enten forbedre eller af Grunden opbygge« (3. latinske Levnedsbrev).

Det er om dette sidste forhold, Holbergs skrivelse til kammerkollegiet handler. Ved en kgl. forordn, af 16. marts 1725 var det blevet indskærpet, »at ingen Landsbye eller Bøndergaarde i Danmark, under Straf af alt det øvrige Jorde-Godses Forbrydelse, maa s. 89 ødelegges, samt at de øde blevne Bønder«Gaarde inden 1 `2 Aar skal igien besættes“. Som det er oplyst af dr. Hjelholt, havde Bentzon, kort førend han solgte godset, søgt kongen om fritagelse for straffen for at nedbryde bøndergårde og havde meddelt, at der fandtes en nedreven bondegård i Havrebjerg. Da nu Holberg blev ejer af Brorup gods, spurgte rentekamret ham (31/5 1740), om han vilde lade denne gård opbygge i løbet af sommeren. Men Holberg må ikke have givet sig tid til at læse rentekamrets skrivelse ordentlig igennem, for han svarer noget, der må betyde, at han gerne skal opbygge den nedrevne gård i Blæsinge. I rentekamret læste man de indkomne breve med større omhu, for svaret blev et nyt spørgsmål til Holberg: om han da vil genopbygge begge de ned« revne gårde, hvad Holberg utvivlsomt har gjort (jf. Holberg Aarbog 1924 s. 9); men hans svar kendes ikke.

Deres Excellence Hoiædle og Velbaarne
Velædle og Velbyrdige Herrer Deputerede
ved Financerne og Coitterede
udj Camer Collegio

Til allerydmygst giensvar paa det af det Hoilovlige Camer Collegio til mig insinuerede spörsmaal om ieg vilde opbygge den af Seer Benzon nedrevne bondegaard udj Blæsinge bye ved Brorup. da erklærer ieg mig at lade den bygger 1 , beder allene om dilation udj dette aar eftersom ieg har taget alting an udj en delabrered tilstand som alle er bekiendt. Mit forsætt er ellers om Gud sparer mig liv og hilsen at böde paa alt hvad som fattes og derudj at giore langt meere end det som ieg efter kongl Forordninger er forbunden s. 90 til, saa som ieg og allereede har giort en god begyndelse. Jeg forbliver stedse med storste respect

Deres Excellences Hoiædle og Velbaarne
Velædle og Velbyrdige Herrers
Allerydmygste tiener
L Holberg

Kiobenh d 19 Julij 1740.

Udskrift:
Deres Excellence. Hoiædle og Vels
baarne. Velædle og Velbyrdige
Herrer Deputerede ved Financerne
Og Committerede udj Camer-Collegio