Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Hersleb FRA: Ludvig Holberg (1749-06-28)

BREV TIL BISKOP HERSLEB OM HAVREBJERG
KONGETIENDE
DATERET 28. JUNI 1749

Egenhændigt; i det danske rigsarkiv.

Tidligere trykt af Holger Hjelholt i Holberg Aarbog 1924, s. 11; her efter fotografi i Det kgl. bibliotek.

Holberg havde i årene 1740 til 1746 haft Havrebjerg kongetiende mod en årlig afgift af 50 rdl. og 14 læs brænde foruden 4 rdl. i indfæstning (se brev nr. XIX). Da kongetienden igen blev udbudt ved auktion (1746), fik Holberg den overladt for et tidsrum af tre år, således at den årlige afgift kun blev sat til 45 rdl., medens betingelserne med hensyn til brænde og indfæstning skulde være uforandrede.

Da de tre år var til ende, og der den 25. juni 1749 blev holdt auktion over Havrebjerg kongetiende, fik Holberg en ubehagelig overraskelse. Han må have været så uforsigtig at fortælle en anden godsejer fra Slagelse-egnen, at kongetienden var »indført udj contracten« med forpagteren af Brorup, således at Holberg kunde frygte for at »indvikles i en fortredelig proces« med sin forpagter, hvis kirketienden blev tilslået en anden. Og så gik denne godsejer, Paasche, hen og bød Holberg over. Ganske vist vilde han kun give 41 rdl. 8 β og 14 læs brænde om året (altså mindre end Holberg havde givet), men som indfæstningspenge vilde han give 66 rdl. 4 & i kroner (= 100 slette daler); så højt turde Holbergs kommissionær ikke byde, og tienden blev da tilslået Paasche. Ved hans bud havde der imidlertid været en hage: han vilde have kongetienden overladt, så at fæstet gjaldt på hans ganske unge søns livstid. Denne betingelse vilde stiftsøvrigheden ikke gå ind på, og så fik s. 141 Holberg kongetienden igen; da han imidlertid selv havde tilbudt at »give noget lidt mere«, blev den årlige afgift forhøjet til 50 rdl., men fæstet kom til at gælde i 3 år, til trods for at Holberg havde ladet biskoppen forstå, at han kun ventede at have 1—2 år tilbage at leve i. Holberg var dog endnu i live 1752, og så overlod stiftsøvrigheden ham igen kirketienden på tre år; men så længe levede Holberg jo ikke.

Hoiædle og Hoiærværdige Hr. Biskop

Jeg hörer at Havrebierg Konge tiende er tiislagen Paasche 1 for afgift af 41 Rdr 8 β aarligen, og saasom min Commissionaire ikke turde byde hoiere i henseende til det lovede fæste af 100 slettedaler 2 , maa ieg bede deres Hoiærværdighed at med confirmationen noget maa indeholdes 3 : thi, ieg maa have tienden efterdj den er indfördt udj contracten med min Forpagter 4 . Jeg kand ellers derover ind vikles i en fortredelig proces, hvilket jeg ogsaa forhen har givet Paasche tilkiende. Men det er overlagt mellem ham og Borgemester Wohnsen 5 , som seer meer paa den ringe fæste 6 end til den aarlige afgift, endskiöndt han veed at Paasche er kun en slett betaler. Jeg haaber at Deres Hoiærværdighed under mig tienden for den forrige afgift som er 45 Rdr. og det paa saa kort tid som Ed Hoiærværdighed holder for gott: thi ieg haver kun en kort tid tilbage og udj den situation ieg nu er var det daarligt af mig at give fæste for noget som ieg ikkun eet eller 2 aar kand beholde. Hvis Eders Hoiærværdighed finder ikke for gott at overlade mig tienden for forrige afgift, faaer ieg i henseende til 7 forpagteren af Brorup give noget lidt meere: thi ieg er udj s. 142 klemme hvilket saa vel Wohnsen som Paasche veed, og derfor spiller denne rulle. Over alt haaber ieg at tingen bliver noget opsatt og forbliver

Hoiædle og Hoiærværdige
Hr Biskops
Hoitforbundne tiener
L Holberg

Kiobenh d 28 Junii 1749

Udskrift:

Hoiædle og Hoiærværdige
Hr. Biskop
Ped Hersleb
à
Emdrup