Danmarks Breve

Holbergs Breve HOLBERGS BREVE ...

Holbergs Breve

s. II

s. III HOLBERGS BREVE

Med UnderstØttelse Af Carlsbergfondet
Udgivne Af
Verner Dahlerup

Holbergsamfundet Af 3. December 1922

G. E. C. Gads Forlag • KØbenhavn
Mcmxxvi

s. IV J. JØrgensen & Co. • Ivar Jantzen • KØbenhavn

s. V Indhold

Forord XI

Indledning 1— 30

Breve 31-199

I. Ansøgning om professorembede. Omtrent nytår 1714 33

II. Brev til Hans Gram. Dateret Amsterdam 21. maj 1714 38

III. Brev til Chr. Sehestedt. Dateret Rom 29. december| 1715 43

IV. Brev til Hagen. Dateret 13. december (1720) 50

V. Brev til Hagen. Dateret 2. august 1721 55

VI. Brev til Hagen. Dateret 10. marts 1722 57

VII. Brev til Hagen. Dateret 5. december 1722 59

VIII. Brev til Hagen. Dateret 6. marts 1723 61

IX. Brev til Hagen. Dateret 21. oktober 1723 63

X. Brev til Hagen. Dateret 11. marts 1724 65

XI. Brev til Hagen. Dateret 24. maj 1724 67

XII. Brev til Hagen. Dateret 2. september 1729 71

XIII. Brev til Hagen. Dateret 10. september 1729 74

XIV. Brev til Hagen. Dateret 21. januar 1730 76

XV. Brev til Hagen. Dateret 30. september 1730 78

XVI. Brev til Hagen. Dateret 27. januar (1731) 82

XVII. Brev til Hans Gram. Dateret 29. januar 1733 84

XVIII. Skrivelse til kammerkollegiet. Dateret 19. juli 1740. . 90

s. VI XIX. Skrivelse til Sjællands biskop. Dateret 2. august 1740 93

XX. Klage til kammerkollegiet. Dateret 7. december 1740 96

XXI. Skrivelse til kancellisekretær J. S. Bentzon. Dateret 20. december 1740 99

XXII. Skrivelse til Notarius publicus. Dateret 21. decemsber 1740 106

XXIII. Skrivelse til Notarius publicus. Dateret 22. decemsber 1740 108

XXIV. Købekontrakt på Stillinge kirke og kirketiende. Dateret 18. maj 1745 113

XXV. Brev til statsminister, grev Joh. Ludv. Holstein. Dateret 3. februar 1747 116

XXVI. Brev til statsminister, grev Joh. Ludv. Holstein. Dateret 3. juli 1747 121

XXVII. Holbergs sidste vilje. Dateret 20. januar 1748 med udaterede tilføjelser 125

XXVIII. Brev til ridefogden Frederik Bjerre. Dateret 4. september 1748 130

XXIX. Brev til ridefogden Frederik Bjerre. Dateret 4. oktober 1748 134

XXX. Opgørelse af Holbergs tilgodehavende i major F. L. Bülows dødsbo. Dateret 5. oktober 1748 136

XXXI. Brev til oberstløjtnant A. O. Rohweder. Dateret 19. november 1748 138

XXXII. Udtog af et brev til ridefogden Lars Winderslef. Dateret 5. april 1749 140

XXXIII. Brev til biskop Hersleb om Havrebjerg kongetisende. Dateret 28. juni 1749 142

XXXIV. Brev til overhofmester, grev Henrik VI af Reuss. Dateret 18. august 1749 145

s. VII XXXV. Brev til ridefogden Frederik Bierre. Dateret 1. oktober 1749 152

XXXVI. Brev til ridefogden Frederik Bierre. Dateret 11. november 1749 155

XXXVII. Brev til ridefogden Frederik Bierre. Dateret 23. januar 1750 159

XXXVIII. Brev til grev Henrik VI af Reuss. Dateret 17. april 1750 162

XXXIX. Brev til grev Henrik VI af Reuss. Dateret 26. april 1750 166

XL. Udtalelser om kvæstorembedet. Udateret (marts 1751) 169

XLI. Brev til konsistorium. Udateret (april 1751) 174

XLII. Brev til ridefogden Frederik Bierre. Dateret 14. oktober 1751 176

XLIII. Brev til statsminister, grev Joh. Ludv. Holstein. Dateret 22. november 1751 179

XLIV. Brev til statsminister, grev Joh. Ludv. Holstein. Dateret 15. juni 1752 182

XLV. Erklæring til kongen om præsten Gynthers klagesmål. Dateret 26. februar 1753 185

XLVI. Brev til den danske skueplads’s skuespillere. Dateret 17. maj 1753 191

REGISTRE 201-07

s. VIII

s. IX FOR mere end 30 år siden undersøgte og afskrev jeg al t.hvad jeg kunde finde, der var skrevet med Holbergs egen hånd. Det var især senere landsarkivar G erh. Hornemann, som dengang hjalp mig med at fremdrage hidtil utrykte Holbergske dokumenter. For disse tjenester og i det hele for et venskab, der er over 40 år gammelt, siger jeg ham herved hjertelig tak.

Min ven, overbibliotekar Carl S. Petersen bringer jeg en varm tak, fordi han ikke alene var den, der oprindelig tilskyndede mig til at genoptage mine gamle Holberg-studier, men også nu ved afslutningen af værket og ved udgivelsen har ydet mig uvurderlig hjælp. Professor dr. polit. Axel Nielsen har venligst givet mig lov til at omtale, at nogle af mine oplysninger om personer, som nævnes i ridefogedbrevene, er tagne fra hans optegnelser efter kirkebøgerne. Ligeledes takker jeg underbibliotekar R. Paulli, som har ydet mig værdifuld hjælp ved at besvare en række spørgsmål.

Endelig må jeg med tak nævne, at denne udgave med dens mange faksimiler ikke vilde kunne være udkommet uden Carlsbergfondets støtte.

VERNER DAHLERUP

s. X