Danmarks Breve

Breve fra Danske og Norske, især i Tiden nærmest efter Adskillelsen

Brevudgiver:
Ludvig Daae, 1834-1910
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Adler, Johan Gunder; (1818-01-15)
Breve fra I. G. Adler til Irgens-Bergh . Odense Slot , d. 15. Febr. 1818 . Velbaarne Hr. v. Irgens-Bergh, Chargé d'Affaires, Ridder ppp. – – – Kjøbenhavnsposten af 10de bragte foreløbig Efterretningen om Kongen af Sverrigs Død og Sundets Spærring f

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Adler, Johan Gunder; (1818-05-24)
Augustenborg , 24. May 1818 . – – – Deres Høiheder agte at indtræffe i Pyrmont den 2den eller 3die Juli og at opholde sig sammesteds i omtrent fire Uger. Om de derefter kunne tilfredsstille det Ønske at besøge Cassel, Frankfurt og Rhinegnene, afhænger af Finanzerne. Prindsessen

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Adler, Johan Gunder; (1821-11-09)
Paris , 9. Novb. 1821 . Kjæreste Ven! Jeg var just paa Veien til at lykønske Dem til Geheime- Legationsraads Titelen, da jeg modtog Deres Brev af 10de Oct., hvoraf jeg seer, at jeg ikke behøver at overile mig med milte Gratulationer. Deres Avancement har kun glædet mig

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Adler, Johan Gunder; (1826-02-18)
Kjøbenhavn , d. 18. Febr. 1826 . — — — Jeg maa næsten troe, at De ikke hender os mere, siden De undrer Dem over, at vi endnu ikke have indledet Handelsforbindelser med Amerika. Naar har De seet os morschere i første Geled? Vi komme bag efter og som en Følge deraf saae vi heller

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Adler, Johan Gunder; (1826-04-11)
Kjøbenhavn , 11. April 1826 . Jeg skriver Dem, høistærede kjære Ven, kun nogle saa Ord som Accompagnement til Frøken W.s Indlæg. En af vore lærde Landsmænd, Etatsraad Thorlacius, afreiser herfra den 5. Mai og tage Veien over Berlin til Dresden, hvor jeg har sagt ham, at han vil

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Adler, Johan Gunder; (1827-01-27)
Kjøbenhavn , d. 27. Jan. 1827 . Jeg har med christelig Taatmodighed fundet mig i Deres Taushed, medens De var paa Reisen til Malta, thi jeg veed af Erfaring, at man paa Reiser i Lande, hvor der er Noget at see, sjelden har Tid til at skrive mere end det Høistnødvendige — og dert

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Adler, Johan Gunder; (1827-06-03)
Odense Slot , 3. Juny 1827 . Høistoerede Ven! —— Saavidt jeg før min Afreise fra Hovedstaden (d. 19. Maj) kunde spore, var man ikke til Sinds at udvide vore diplomatiske Forhold til det sachsiske Hof, og jeg tvivler saaledes paa, at den i Slutningen af Deres Brev antyd

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Adler, Johan Gunder; (1827-07-07)
Sorgenfrie , d. 7. July 1827 . Høistærede Hr. Ven. —— At Løvensterns Udnævnelse til Minister i Brasilien. har vakt megen Misfornøielse vil ikke undre Dem; jeg var i Fyen paa den Tid, men man har sagt mig, at denne Misfornøielse yttrede sig saa nær ved Kongens Person,

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1818-04-07)
Breve fra Statsminister N. Rosenkran til Irgens-Bergh . Kbhvn. 7. April 1818 . —— Grev Tavast reiser herfra med Tilladelse paa nogle Uger for at overvære Kroningen i Stockholm. Han troer selv, at han ikke kommer tilbage uden for at gaae herfra

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1818-09-22)
Kbhvn. 22. Septb. 1818 . Jeg erfarer med megen Fornøielse, at Deres Frue er bleven lykkelig forløft med en Søn. Jeg kan ikke noksom sige, hvor kiært det er mig, at see, De med Tilfredshed erindrer Dem den Tiid, De traadde i Forhold til mig. At De vil attraae, at Deres nyfødde Søn

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1819-01-05)
Kbhvn. d. 5. Januar 1819 . ——— Vi savne Dem og Krabbe. Han kom først den 28de f. M. om Aftenen tilbage til Stockholm, og da Posten gik Dagen efter, saa har han kun meldt sin Ankomst. Hvad jeg veed om de der af de fire Ministre gjorte Skridt og om den Udsigt, der er til at Karlen

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1819-04-10)
Kbhvn. 10. April 1819 . ——— Min Kone græmmer sig over, at hendes Ricolettes Forlovede ikke gives det Embede, som han for lang Tid siden var tiltænkt. Hun erindrer sig nu, hvad hun har opoffret for mig, for at jeg kunde tjene Staten, hvilket har kostet os begge saa meget. Min Bro

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1819-07-17)
Kbhvn. 17. Juli 1819 . —— Jeg kan umuelig troe, at de fleste Stemmer ville byde Hænderne til slige Hovedforandringer, som der ere bragte i Forslag i Henseende til Oppebørselen af Toldintraderne m. m. paa Elben. Jeg havde fra Begyndelsen af indseet, at der ikke kan blive Spørgsmaa

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1819-09-14)
Kbhvn. 14. Sept. 1819 . Jeg modtog i Gaar Deres af 30te f. M. tilligemed det af 5te dennes. Jeg takker for begge. Det førstes Indhold er meget mærkeligt, skjønt jeg ikke kan andet end være ueenig med Dem ihenseende til de deri anstillede Betragtninger. Jeg frygter med Dem, at Sag

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1819-11-16)
Kbhvn. 16. Novb. 1819 . Jeg seer af Deres af 7de dennes, at man omkring Dem var bleven beskiænket og behængt med Ordener. Jeg haaber, at naar den gl. Greve Hohenthal afgaaer ved Døden, hans Søn dog ikke vil gjøre som den berømte Admiral Tromps Søn, der ikke vilde give Slip paa El

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1819-11-30)
Kbhvn. 30 Nov. 1819 . —— Jeg kan iøvrigt ikke lade den vigtige Depeche, hvormed dette følger, afgaae, uden at sige Dem, at den unge Dronning bliver sig endnu stedse selv liig. Efterat have tvunget Fruer og Frøkener til at skjule de skjønne og, som oftest, stygge Deele, de i Medfø

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1819-12-11)
Kbhvn. 11 December 1819 . — — — Den Hertug , som har til Ægte en Grevinde, hvis Halvbroder er Konge, og som i Hui og Hast og brummende var reist Dem forbi, er saa forbitret paa sin Hr. Broder ½, at han skammer sig ved at bære hans Orden og derfor vil hellere opnaa at bære det al

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1819-12-28)
Kbhvn. 28de Decbr. 1819 . — — — Syge er her nok af. Jeg var derfor i Aftes eneste Statsminister paa Appartementet og bliver maaskee ene i Morgen i Stats Raadet. Der var desuden knap saa mange paa Appartementet, som der udfordredes til at besætte Taffelet med. Admiral Bille og han

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1820-01-08)
Kbhvn. 8 Januar 1820 . — — — Angivelsen af Tallet paa Cigarerne, den Kongl. Røger daglig bruger, uden at hans unge Gemalinde derved faaer Modbydelighed, har meget moret mig. Her er Stats Justits og Politie Minister endelig bleven sin Medhjelper Hindberg (?) qvit. Denne havde gjor

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1820-02-21)
Kbhvn. 21 Febr. 1820 . — — — Om saa Dage faae vi min Broder Datter Georgette atter at see, efter hun i 6 Uger har været indelukket oppe paa sit Kammer med den gl. Mad. Cabott for Skarlagens Feberens Skyld, som hun nu vel har overstaaet. I den Tid have vore Bekjendte, især Fædre o

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1820-10-03)
Kbhvn. 3 Oct. 1820 . — —Her er Alting stille. De fremmede Ministre ere endnu alle paa Landet. Formodentlig forlader den Spanske os med det første, i det seneste, naar Gesandtskabs Posten med saa mange andre gaaer ind. Jeg faaer da Greve von Dernath igjen paa Halsen. Han er uendel

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1821-02-24)
Kbhvn. 24 Febr. 1821 . — — Min Broder Søn, som har mistet sin tilkommende Svigerfader Klingberg, kommer nok ind i Politie Retten. Statsminister Kaas havde meent det bedre med ham og vilde havt ham ind i Høieste Ret som surnummerair Assessor, men Finantsministeren vilde ikke ud me

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1821-03-24)
Kbhvn. 24 Martii 1821 . — — Jeg seer mig ikke istand til at udføre min Hensigt at berøre Indholdet af Deres af 1ste dennes, betræffende Deres Empfindtlighed over ikke at være bleven behandlet, som De troer at fortjene det i Sammenligning med Koss. De maa heller ikke vente, at jeg

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1821-08-15)
Kbhvn. 15 August 1821 . Jeg kan ikke affærdige denne Kurer uden at forsikre Dem, at jeg ved at foredrage for Kongen Elb Konventionen har gjort mig det til Pligt at give Dem det fortjente Vidnesbyrd, at De ved Fliid og klog Bedømmelse af Omstændighederne have fremmet dette Værk ti

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1821-11-27)
Kbhvn. 27 Novbr. 1821 . — — En Dandserinde, min Svigerinde, Grevinde Zuboffs Datter, har forladt vores Kreds, efter at hun har giftet sig med Greve Knuth til Liliendal hans anden Søn i Garden til Hest. Formue bringe disse Ægtefolk for det første ei sammen, men der er tillagt, hva

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1822-03-22)
Kbhvn. 22 Martii 1822 . — — Jeg var hos Kongen i Gaar, som laae i Sengen, fordi Fenger havde givet ham ind at svede paa. Idag var H. M. paaklædt og endnu kun lidt mat. Høieste Ret skal aabnes næste Thorsdag d. 7de. Man havde villet formaae Kongen til at sige as, men det er ikke s

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1822-10-01)
Kbhvn. 1ste Octbr. 1822 . Jeg kan ikke lade den lille Seddel afgaac uden at takke Dem for Deres private Skrivelse af 19. f. M., hvorved de havde føiet de bidende Vers mod det deelende nu fra Scenen nedtraadte Genie. Han kan vel med Rette lægges meget til Last af Poetens Landsmænd

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1822-10-22)
Kbhvn. 22. Oct. 1822 . — — — Vi miste nu den Østerrigske Belæssede, som er almindelig yndet her. Han bliver ansat i samme Egenskab i Hannover. Vi faae en Langenan fra Cassel i hans Sted. Kammerjunker Bille roser sig meget af den Modtagelse, De har forundt ham. I Dresden og i Mosk

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1822-10-26)
Kbhvn. 26. Oct. 1822 . — — Jeg har knap Tid, hvilket dog ikke var mig uventet, da jeg allereoe for ei Par Dage har ladet mig overtale til at spise til Middag hos Gr. Schimmelmann med Prinds Frederik af Hessen og Hertugen af Holstein-Beck, som reise tilbage hver til sit strax efte

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1823-01-16)
Kbhvn. 16 Januar 1823 . — — — Det er mig meget kjært, at De haver faaet Grev Blome til at putte sin Frues formeentlig meget betydende Titel frem. Den betyder nu ikke saameget som i fordums Tid. Ingen lod sig falde ind at kalde den store Fyrst KaunisDurchlauct., men nu klinger det

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1823-02-08)
Kbhvn. 8. Febr. 1823 . — — Det er mig særdeles kjært, at Greve Blome er bleven vel optaget og at han har fulgt Deres gode Raad. Hans Broder, som er en fornuftig sindig Mand, er bleven liggende her formedelst Jisgangen i Beltet, hans Brud formodentlig til stor Græmmelse. Han er

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1823-09-16)
Kbhvn. 16 Sept. 1823 . — — Det eneste vt have her, er at gamle Classen har faaet Elephant Orden. Han er siden mange Aar ude af Tjenesten, hvor han aldrig bragte det vidt. Det maa være som Bestyrer af det Classenske Fidei Commis, at han er bleven saaledes udmærket. Han er 84 Aar.

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1823-10-07)
Kbhvn. 7. Octbr. 1823 . — — Her exerceres og maneuvreres daglig. Paa Søndag gives af Kongen ei Børne Bal i Anledning af unge Prinds Fris's Fødselsdag, hvis Aarsdag det var igaar. Af Generalfiskalens Tiltale til f. Berider Scheffer, som vilde koge Salt paa Anholt og derefter kom i

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1823-11-29)
Kbhvn. 29. Novbr. 1823 . — — I Aftes var jeg tilstede i Galla ved Prinds Wilhelms Datters Daab. Dronningen holdt Barnet over Daaben og K. Prindsessen holdt Huen. Baron Bille Brahes Bryllup med Frøken Bülow fandt Sted sidste Onsdag. Ingen andre end Slægtninge og Scholten og Frue f

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1823-12-13)
Kbhvn. 13 Decbr. 1823 . — — Jeg har dog ikke forsømt Forretningerne og har stedse indfundet mig i Stats Raadet, hvor vi i nogle Uger for det meste kun have været to tilstede, da først Møsting og nu sidst Kaas have været upasselige. Selskaber ere her nok af, da de fremmede Ministr

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1823-12-30)
Kbhvn. 30 Decbr. 1823 . Rosenkrans's sidste bevarede Brev til Irgens-Bergh. — — Kammerjunker Zeuthen har mistet sin Fader og kommer nok hid med det første. Men han skal ei have Hue til Landlivet og Landvæsenet og forbliver derfor udentvivl i Carrieren. Gjeldfrie Godser efterlader

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1819-03-18)
C. B. Merbi til Irgens-Bergh . Kbhvn. d. 18de Marts 1819 . Høistærede, item meget elskværdige Ven! — — — — Tak, gode Ven, for Deres mit Hjerte saa tilfredsstillende Skildring af mit Fædrelands Tilstand. Gud lad os længe beholde den go

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1819-12-26)
Kbhvn. den 26de Dct. 1819 . Høistærede og meget elskværdige Ven ! — — — Om Ministerial Forandringer har Publikum holdt op at tale, skjønt det, især hvad Finanzerne angaaer, synes at være af den Mening, at det ikke kunde være saa galt. Den ædle Rosenkranz har siden Jødes

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1819-12-24)
Kjøbenhavn d. 24 Decbr. 1819 . — — Til Gjengjæld for Calenderen tager jeg mig den Frihed at bede Dem ikke forsmaae vedfølgende Dunk Norske Ansjoser. Den har i det Mindste den Fortjeneste at være ei Produkt af Deres gamle Fædreland, som i min Ungdom skjænkede mig adskillige inderl

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1820-02-22)
Kbhvn. 22 Febr. 1820 . — — — Hs. Exe. Kaas har lagt for Døden og svæver endnu imellem Himmel og Jord. Hæmorrhoidalske Kramper har kastet sig paa Blæren og forvoldet Strangurie og anden Fortræd. Finanzerne have ogsaa faaet nye Krampetrækninger, som kaldes Banklaan. Vel kommer Cour

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1820-10-24)
Kbhvn. 24 October 1820 . Justizraad og Dispacheur Langbergs ældste Datter havde igaar Bryllup med Professor Molbech, Forfatter til den gule Athene, adskillige Reisebeskrivelser p. p., og enMand, som Baggesen engang var meget paa Nakken af.Ad vocem Baggesen maa jeg fortælle, hvis

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1821-08-21)
Kjøbenhavn 21de August 1821 . — — I Fredags havde den unge Rosenkrans Bryllup med sin elskede Frøken Klingberg, der medbringer ham 30,000 Rbd. Brylluppet stod hos Brudens Moder paa Frederiksberg. Excellencen og Georgette vare der, men ingen af de andre Damer i Huset. Dagen efter

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1827-05-27)
Kbhvn. d. 27. Mai 1827 . — — Comtesse Knuth har endelig givet ester for Grev Wilhelm Moltkes ivrige Ønsker, og klogt har hun gjort. En Frue Sehested-Juel skal nu være Ober Hofmesterinde, og en Frøken Dünig, Søster til Grevinde Otto Moltke, Hofdame, og saaledes ere da sal. Frøken

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1824-02-24)
Kbhvn. 24de Februar 1824 . — — Blomes Afslag har været Majestæten saare ubehageligt, men som H. M. selv i sin Brede er Godheden selv, saa har han antaget hans Undskyldning og blot sendt Bl. Befaling at tilbagesende sin Udnævnelse til Statsminister samt sin Rappel Skrivelse og for

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1825-01-15)
Kjøbenhavn , den 15de Januar 1825 . — — — Grev Otto Moltke er for saa vidt bedre, at han er kommen til Staden og har bivaanet Statsraadet, dog har jeg ei endnu seet ham ved Hoffet eller i Selskaber. Besynderligt er det, at hans Kone har taget sig hans Uheld nærmere end han selv

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1825-04-02)
Kjøbenhavn , den 2den April 1825 . — — — Norge har afsluttet ei Laan paa 900,000 Spec. med Hambro til 92 for 100 og 4 pCt. Renter. Man vil deraf betale Gjelden til Benecke i Berlin, som bærer 5 pCt. 5* og som har en ubehagelig Control i Følge med sig. Hambro

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1825-10-01)
Kjøbenhavn , den 1ste October 1825 . Høivelbaarne Herr Kammerherre! Ædle og høitelskede Ven! De modtage herved min inderlige Lykønskning til en Udnævnelse, der sikkert vil være Dem behagelig, og som fra det Øieblik af, da samme var tilfalden Deres Ven Coopman

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1825-11-12)
Kjøbenhavn , den 12te November 1825 . — — Onsdagen den 9de dennes aabnede Mylord Hageman sit Huus for i Vinter med en Thé dansant, som nok skulde have været Hertugen af Augustenborg til Ære, men denne var netop bleven temmelig heftig syg, saa han ikke kom (han er nu næsten gansk

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1826-01-03)
Kjøbenhavn , den 3die Januar 1826 . — — — Idag har jeg den Nyhed, at H. M. i Forgaars har overrasket Sin Familie ved paa een Gang at gjøre sex Kongelige Høiheder, nemlig Prinds Christian, hans Gemalinde, Søn, Broder og 2de Søstre. Denne behagelige Overraskelse skal have sundet S

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1826-02-07)
Kjøbenhavn den 7de Februar 1826 . — — — De vil vide, om Frøken S. S. blev budet til næste Hofbal? jo men blev hun saa. Faderen udeblev under Paaskud af Sygdom. Datteren stillede sig denne Gang ved Siden af Fru Brown, den engelske Leg-Secr.s Hustrue. Ved Cvuren talede Kongen til h

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1826-02-28)
Kjøbenhavn , den 28de Februar 1826 . — — Om og naar jeg reiser til Sverrig, kommer aldeles an paa Hoffets Befaling og vil blive Dem bekjendt førend mig. Kronprinsessens Nedkomst forventes medio April. Festerne ville dog neppe begynde førend hendes Opkomst, som jeg vil anslaae ti

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1826-03-28)
Kjøbenhavn , den 28de Marts 1826 . — — Handelkstractaten med America er vores gode Gamles Kjephest. Danckmarth er beskjætiget med dens Udarbeidelse, og da den Gamle har mange Handelskundskaber, saa er det at formode, at det bliver et ypperligt og for Landet velgjørende Værk. Spø

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1826-04-22)
Kjøbenhavn , den 22de April 1826 . Elskværdige og elskede Ven! — — Professor Dahl fra Dresden har besøgt mig idag og bedet Dem hilse paa det Forbindtligste. Han forbliver her en Maanedstid endnu, reiser saa til sit Fødeland og gaaer maaskee paa Tilbageveien til Stockh

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1826-11-14)
Kjøbenhavn , den 14de November 1826 . Inderlig elskede Ven! — — Mit Ophold i Stockholm af lidet meer end 4 Maaneder var mig i det Hele tagen særdeles behageligt, kun de 3 sidste Uger kjedede jeg mig morderligt og længtes efter Hjemmet. Aarsagen var, at Befalingen til a

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1827-03-27)
Kjøbenhavn , den 27de Marts 1827 . Fortræffelige Ven! — — For nu at begynde med hvad der interesserer Dem meest, maa jeg sige Dem, at De gjør den Gamle Uret, hvis De troer, at han ønsker Dem bortfjernet for at give Deres Post til en anden. I hans Alder og med hans sagt

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: von Merbitz, Benedict Christian; (1827-06-26)
Kjøbenhavn , den 26de Juuii 1827 . — — Har Hs. Exe. Hr. v. M., som jeg formoder, meddeelt Dem Hovedindholdet af, hvad jeg skrev ham den 9de og 16de dennes, saa veed De allerede alle de Gunst og Naadesbeviisninger, der ere nedregnede paa eengang paa Baron Løwenstern, nemlig Indsø

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1819-10-23)
A. C. Gjerlew til Jrgens-Bergh . Kjøbenhavn , den 23de October 1819 . Vor ædle Thorvaldsens Ankomst hertil har da sat hele Verden i Bevægelse, man taler, man synger, man skuespiller — privatim dog — til Hans Ære, de 99/100 uden at kunne skjønne Hans egentlige

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1820-11-28)
Kjøbenhavn , den 28de Novbr. 1820 . — — — — — Paa Reduction i Militair-Etaten er ikke at tænke paa i denne Konges Tid. Den slette og foragtelige Dr. Dampe, der først holdt en Art oprørsk Præken og derpaa vilde holde Forelæsninger over den Augsburgske Confession, som blev ham for

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1821-05-01)
Kjøbenhavn , den 1ste Mai 1821 . — — — Formodentlig har De hørt om Troppe-Be-vægelserne i Sverrig; hvad mener De, om det gjaldt Norge, hvis det i sin Friheds Svindel ei fandt sig i Billighed med at betale sit Afdrag af dets Andeel af Statsgjelden til os, ei vilde lade sit Forsla

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1821-08-03/1821-08-07)
Kjøbenhavn , 3/7 August 1821 . Umulig kan jeg lade Hr. Navarro Reise herfra over Dresden, uden at lade ham bringe nogle Linier med til Dem, kjære Bergh. Kunde jeg nu kun sige Dem noget, som ret interesserede Dem, men af Offentligt veed jeg her næsten saa godt som Intet (thi, s

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1821-12-01)
Kjøbenhavn , den 1ste December 1821 . — —Jeg burde vel, om jeg ene seer paa Ceremonie, have skrevet Dem til for at ønske Dem til Lykke med det fornyede Beviis, De modtog paa Kongens og Deres Foresattes Bifald og Agtelse, saa meget mere, som De har havt en ønskelig Leilighed til

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1822-03-02/1822-03-09)
Kjøbenhavn , 2/9 Marts 1822 . — — Jeg tør ei bedømme, om Deres Klager ere aldeles grundede, og om man har behandlet Dem ganske, som De fortjente, kun det tillade De mig som Ven at sige Dem, at naar De klager over Rosenkrans, gjør De ham og maaskee Dem selv Uret; han elsker Dem

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1822-04-17)
Kjøbenhavn , den 17de April 1822 eller Flyttedag . — — Her har man siden mit Sidste været i megen Bevægelse. Kongens Sygdom var farligere og blev meget længere, end man havde befrygtet; man troede, frygtede eller ventede — for ei at sige haabede — en Forandring, alt efter de for

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1822-09-19)
Kjøbenhavn , den 19de September 1822 . — — Prinds Christian er her siden den 11te, og jeg har seet ham tvende Gange, ved Couren den 15de paa Sorgenftie og igaar til hans Fødselsdag. Jeg har fundet ham saare human, hjertelig og elskværdig. Igaar talte jeg med ham om Dem, som han

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1823-07-28)
Kjøbenhavn den 28 Juli 1823 . — —At de havde seet Kaas K. passerede Dresden paa en Badereise til Carlsbad. , vidste jeg: at De vilde skrive en Apologie for denne gamle Synder, ventede jeg ikke. Dem kan dog den gamle Hofmands Smiil ei have besnæret. Jeg tilstaaer Dem gjerne, at ma

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1823-12-04/1823-12-06)
Kjøbenhavn 4—6 December 1823 . Den nye Stiftamtmand Moltke fra Island blev Amtmand i Gr. Danneskjolds Sted, Lykke nok for saa ung en Mand. Kjkr. Rosenkrans har søgt Posten i Island, men forandrede siden sin Plan. Han er ei paa sin Hylde her. — — Jeg har dog sagt Dem, at

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1824-01-03)
Kjøbenhavn d. 3die Januar 1824 . — — At Scholten er bleven Gouverneur paa St. Thomas og vedbliver at være Tolb-Forvalter, nu Gen. Told-Jntendant, og Veier, Maaler og Vrager samtengelsk Postmester, Embeder, som bestyres, de første as en kgl. constitueret, hidtil hans egen Fuldmægt

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1824-01-06)
Kjøbenhavn den 6te Januar 1824 Kl. 4 Eftm . Mit Brev atter idag vil sige Dem, kjære Bergh, at jeg ingen gode Tidender har at give Dem, som jeg haabede indtil i Gaar Morges, hvor Sygdommen syntes at tage en farligere Vending, som desværre kun i denne Morgenstund altfor meget har b

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1824-01-30/1824-01-31)
Kjøbenhavn den 30—31 Januar 1824 . — — Først om den ædle Lidende. Fra den Tid af, at hun modtog Nogen uden de allernærmeste Slægtninge og et Par as de fremmede Damer, Nicolay, Foster og Erumbrughes, saae jeg og seer jeg hende endnu for det meste to Gange daglig, da hun strax bad

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1824-03-09)
Kjøbrnhavn den 9de Marts 1824 . — — De har Ret: de uophørlige Kassemangler og. Underslæb stige til en utrolig Grad. Saa have vi nu Classelotterie-Jnspeeteuren, Major S. med en Deficit af 350,000 Rdl. og det lige under Regjeringens Øine; han skal i flere Aar ei have aflagt Regnsk

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1824-03-27)
Kjøbenhavn den 27de Marts 1824 . — — Dette er ene for at sige Dem, saa snart som mueligt, at efter at Gr. Joch. Bernstorff ogsaa har undskyldt sig, under Paaskud af Sygelighed, og Kongen, som man siger, egenhændigt har tilskrevet Krabbe og erholdt Svar, er Kammerjunker Zeuthen ig

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1824-11-20)
Kjøbenhavn den 20de November 1824 . — — Rosenkrantz fra Norge kom den 3die hertil og er her endnu, fra Jylland, hvor han har f eet sin Bro der inden hans Dod, som paafulgte sidst i f. M., og som man maatte vente. R.s Gaard er nu solgt til Hertugen af Glücksbjerg for 20,000 Rbd. D

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1825-02-08)
Kjøbenhavn den 8de Febr. 1825 . — —Gamle Grev Schimmelmann vedbliver Sagerne og staaer i Statsealenderen som Chef for Departementet: dog er ingen formelig Udnævnelse skeet. I Selskab er han meget oprømt, men Forretningerne, især Detaillen, ere ham dog vel ei uden Besvær, om de en

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1825-04-19)
Kjøbenhavn den 19de April 1825 . — —Noget Mærkeligt herfra vidste jeg ei at sige Dem, dog, inden jeg gaaer over til det Offentlige, maa jeg underrette Dem om, som nærmeste Anledning til dette, at jeg for en føie Tid siden modtog fra Caneelliet privat den Anmodning, enten at ville

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1825-08-16)
Kjøbenhavn den 16de August 1825 . — —Først vil jeg takke Dem for Deres Exemplar af Steffens over Norge, som blev mig bragt, uden at Overbringeren lod sig see, som, hvis det var Hr. Høyen in ipsâ personâ, jeg dog gjerne vilde have takket. Maaskee er den gode voyageur littéraire li

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1825-11-11)
Kjøbenhavn den 11te November 1825 . — —Jeg haaber Baggesen har ladet sig see af Dem siden. At De ei opsøger ham, sinder jeg naturligt i Deres Forhold, især naar De ei er hans Ben; ellers vilde De vel holde den gamle, dygtig nedbøiede Digter noget tilgode. Skulde De see ham, da hi

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1825-12-31)
Kjøbenhavn den 31te December 1825 . — — Geheime Conferentsraad Cold er stedse første Deputeret i Danske Cancellie, kun at han ei længere forretter Gen. Procureur Embedet, som Ørsted længe gjorde, der nu blev virkelig Gen. Procureur, hvortil hører Referatet i Statsraadet, som Cold

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1826-02-18)
Kjøbenhavn den. 18 Februar 1826 . — — Deres Hilsener fra Baggesen have glædet mig ligesaa meget, som Deres Efterretninger om ham have bedrøvet mig, skjønt jeg, saalænge indtil en Læge bekræsker det, aimerai à croire, at Vattersoten er i min digteriske Vens Flamme-Indbildning, som

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1826-04-15)
Kjøbenhavn d. 15de April 1826 . — — De taler om Jøde-Improvisatoren; her gjøre Jøderne Opsigt paa en anden Maade; den her bekjendte „Herholdtske“ Jodepige med alle sine Synaale, Kramper etc. etc. er endelig, efterat hun i en Række as Aar har bedraget de fleste Læger her, opdaget

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1826-09-30)
Kjøbenhavn den 30te Sept. 1826 . — — Da Gistermaal er en behagelig Gjenstand, begynder jeg dermed. Emilie O. gav da endelig Hochschild, den Svenske Minister, sin Haand efter mange Aars sorgjæves Sukken, og Emilie Ferrall, den yndige Glut, er nu den unge Grevinde Blücher; her fulg

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1826-11-21)
Kjøbenhavn den 21de November 1826 . — — Jeg sender Dem Baggesens Necrologie af min Ven Prof. P. E. Müller, hvortil jeg har givet ham nogle Bidrag; maaske kan De have den Godhed at meddele Böttiger heraf, hvad De og han ansee for brugeligt til hans Forsæt at skrive noget om Bagges

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1827-01-13)
Kjøbenhavn den 13 Januar 1827 . — — Jeg iler med at melde Dem, at Statsminister Kaas efter over to Maaneders Sygeleie og hans Frue efter nogle Dages, som en Følge af en Operation for Brok, begge ere døde den 11te dennes, hun om Form. Kl. 11, og han om Aftenen Kl. 8. Jeg sorbigaae

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1827-01-23)
Kjøbenhavn d. 23 Jan. 1827 . — — Geheimeraad Stemann, hidtil Amtmand over Sorøe Amt, er i Løverdags bleven udnævnt til Cancellie-Præsident og Stats-Minister. Han indtræder tillige som Kongl. Direeteur i National-Banken, dog kun med 2000 Dl. aarlig istedetsor 4000, som Kaas havde,

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1827-03-17)
Kjøbenhavn den I7de Marts 1827 . — — — Baggesens Adam og Eva er efter min Dom et høist mærkeligt Product, som jeg med alle dets Feil og alle dets Fortrin ikke troer, at nogen nulevende Digter i Tydskland kunde frembringe Magen til. Det er ganske Baggesen selv, herligt, sublimt, s

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1827-05-29)
Kjøbenhavn den 29de Mai 1827 . — — Jeg formoder, at Pakken til Tieck nu er indloden, da Deres Brev afgik, var det endnu ei mueligt. De vil hos Tieck nu kunne læse Dr. Heibergs Vaudeviller; de gjøre furore her, fordi de spilles fortræffelig. Deres Læsning tilfredsstiller ikke, ogs

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1827-06-12)
Kjøbenhavn den 12te Juni 1827 . — — Længe vidste jeg, at man sladdrede herom, at Bogt, som havde forlangt en congé, neppe kom tilbage, at den magre, indbildte Hr. Baron v. Blome gjorde sig meget Umage for Hans Post, der jo bar i slette Hænder paa denne Roturier, thi om Duelighed

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1827-08-11)
Kjøbenhavn den 11te August 1827 . — — De maa betragte Heibergs Vaudeviller som ægte Theater-Skizzer, som man ei bør læse, men allene see, hvor det sjelden gode Spil af denne Art her og den med megen Forstand og Held valgte Musik as Forf. gjøre en ualmindelig Virkning og gribe, so

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Gierlew, Andreas Christian; (1827-11-03/1827-11-06)
Kjøbenhavn 3/6 November 1827 . — — Dronningens Fødselsdag gik som seedvanlig af med et Bal, syv Kammerjunkere skabtes, og Børnene i de militære Friskoler sang og spiste, voilà tout. Det er bestemt, at Christiansborg — Kongens Værelse — skal være færdigt og meubleret til næste Fød

BREV TIL: Holsten, Andreas; FRA: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; (1817-01-17)
Jrgens-Bergh til A. Holsten . Dresden 17de Januar 1817 . Kjære gode Ven og Broder! — — — Af politisk Nyt kan jeg Intet meddele Dig, kjære Ven, som kan interessere Dig. Vi vedblive bestandig at give efter for Sverrig, som stedse spille

BREV TIL: Holsten, Andreas; FRA: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; (1818-07-03)
Dresden den 3die Julii 1818 . — — — Med Hensyn til vort Fædreneland, da er jeg under 16de og 20de f. M. bleven underrettet om, at Kongen, Dronningen og begge deres Døtre ere afreiste til Hertugdømmerne. Dagen før Afreisen lod Kongen sig forelægge Udkastet til en Constitution for

BREV TIL: Holsten, Andreas; FRA: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; (1818-08-10)
Dresden 10de August 1818 . — — Storthinget i Norge vedbliver at byde Ponte Corvo Spidsen og vil ei give efter for hans Fordringer, der alle sigte til at frembringe en total Forening med Sverrig. Ogsaa i Sverrig er et stort Parti misfornøiet med Administrationen. Stænderne i Sverr

BREV TIL: Holsten, Andreas; FRA: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; (1819-03-09)
Dresden 9de Marts 1819 . — — — Gjerlew er da i Kjøbenhavn og nyder Artighed nok af Kongen og Ministrene, men der er ingen Post, som synes at passe for ham, og tilsidst, tænker jeg, at han vender tilbage til Tunis. Forresten lever man i Kjøbenhavn in floribus, og tilsyneladende er

BREV TIL: Holsten, Andreas; FRA: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; (1821-01-01)
Dresden 1ste Januar 1821 . — — I det sidste Brev har Du atter den Ædelmodighed at tilbyde mig et nyt Laan af dine Midler i Kjøbenhavn. Jeg havde dog fast foresat mig ei mere at misbruge din Godhed, især efterat Du selv har etableret Dig og ikkun bør tænke paa Kones og Børns tilko

BREV TIL: Holsten, Andreas; FRA: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; (1821-07-10)
Dresden 10 Julii 1821 . — — — — Jeg havde i Gaar Brev fra Adler fra Ge-nève Ikke opbevaret. ; det lader til, at Herskabet gaaer til Frankrig og agter der at tilbringe Vinteren. Jalousie ovenfra 'er Bevæggrunden. Prindsen har været for fri i sine Ytringer til den sentimentale Frid

BREV TIL: von Irgens-Bergh, Mathias Friis; FRA: Winge, Ole Bang; (1823-02-18)
O. B. Winge til Jrgens-Bergh . Kjøbenhavn 18 Febr. 1823 . Høistærede Ven! — — — Det seer nu heelt curiøst ud i den politiske Verden; Gud give, at vi blot maae leve i Rolighed i denne Udkant; kunde Danmark erholde Neutralitet, da var d

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Schulz, Jens; (1795-06-20)
Kjøbmand Jens Schul til Rathke . Christiania den 20 Juni 1795 . — — — Her var Nat til Mandag løbet sammen nogle hundrede ordinaire Mænd, som bemægtigede sig et lidet Skib, hvorudi var indlad 100 Tønder Rug, Byg, Erter og Gryn, der tilhørte Kamm

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Trant, Cornelia; (1795-06-06/1795-12-31?)
Etatsraadiude Trant til Rathke . [ 1795 ]. — — — Den ulykkelige Ildebrand har udbredt megen Jammer i Byen. Det var bedrøvelige Dage, som har megen Nød i Følge med sig. Endnu ligger mange paa Fælleden, som ingen Hunslye kan faae. Gud veed, hvor de skal hen i Vinter og hvad Despe

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Hornemann, Jens Wilken; (1796-01-01?/1796-03-31?)
I. V. Hornemann til Rathke . [Udateret, men aabenbart fra Begyndelsen af 1796 ]. Jeg har endnu aldrig skrevet til Bergen, aldrig skrevet til Dem; jeg fattes ikke Materie til Breve, og De formodentlig ikke Lyst til at modtage dem. Naturhistorien er vores commune bonum og maask

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Klingberg, Heinrich Matthias Wilhelm; (1796-12-17)
H. C. Klingberg til Rathke . Kjøbenhavn 17de Decbr. 1796 . — — I den lærde Verden er her ingen Ende paa Klammerier. Professor Baden er en stridbar Mand, og det skulde meget undre mig, om han beholdt hele Vinduer til sin Død. For sin Journal bli

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Vahl, Martin; (1796)
M. Vahl til Rathke . (Udateret, men skrevet i Aaret 1796 ). Tvende Breve fra Dem har jeg modtaget nnder min Reise i Holsteen og et for nogle Dage sden. Overmaade megen Tak skylder jeg Dem for den venskabelige Maade De behager at erindre (mig paa), saa og fordi at De ved hver

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Klingberg, Heinrich Matthias Wilhelm; (1797-01-28)
H. C. Klingberg til Rathke . Kbhavn 28 Januar 1797 . — — Du vil vel vide noget om dit gamle Kjøbenhavn. Den fæle Demoeratismus reiser Hovedet her mere og mere og vil endog give sin Stemme med i det høivise Raads høivise Beslutninger. De har i

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Klingberg, Heinrich Matthias Wilhelm; (1801)
H. C. Klingberg til Rathke . ( Kbhvn. 1801 , — udateret). Gode Rathke! Ligesaa længselsfuld, som jeg var efter Brev fra Dig, saa utilgivelig seendrægtig har jeg været i at besvare dem. Begge dine kjære Breve har jeg modtaget og, distraheret

BREV TIL: Klingberg, Heinrich Matthias Wilhelm; FRA: Klingberg, Louise Elisabeth; (1807-11-07)
Fru Louise Klingberg til sin Broder Byskriver Klingberg i Bergen. Kbhvn. 7 November 1807 . — — Vi ere vel komne lidt meer i Rolighed, men vi lever dog ikke godt endnu. Alting gik saa heldigt for de Engelske, som de kunde ønske det. De fik vor

BREV TIL: Klingberg, H.C.; FRA: Klingberg, Heinrich Matthias Wilhelm; (1807-11-23)
Prof. W. Klingberg til sin Broder Byskriver H. C. Klingberg . Kbhvn. 23 Novbr. 1807 . Vist og sandt er det, at vi i vor Levetid have seet og hørt mange flere Rædselsscener, end de sleste andre Generationer, der hidtil have existeret, men endnu

BREV TIL: Klingberg, Heinrich Matthias Wilhelm; FRA: Klingberg, Christian; (1807-11-28)
Advocat Chr. Klingberg til sin Fætter og Svoger H. C. Klingberg . Kjøbenhavn , 28de Novbr. 1807 . — — — — Da Engellænderne ved Capitulationen forlode Sjelland, saa begyndte vi at drage Aande. Jndtil den Tid vare vi ikke i en behagelig Stilling; thi foruden det

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Klingberg, Heinrich Matthias Wilhelm; (1808-12-17)
Byskriver H. C. Klingberg til Rathke . Bergen d. 17. December 1808 . — — Madame Bohn har fortalt mig, at Du muligens kom til at reise til Throndhsem, er det saa, saa læg Veien her igjennem Bergen. Det vilde blive en Glæde for mig at see Dig en

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Schouw, Joachim Frederik; Bredsdorff, Jakob Hornemann; Viborg, Carl; Heiberg, Johan Ludvig; (1813-05-26)
Danske Disciples Afskedsord til Prof. Rathke . Kjøberhavn den 26de Maji 1813 . Naturens Studium er eu af Menneskets ædleste Sysler; et levende og klart Overblik af Naturens Frembringelser er en Fakkel i Livets Irgang, hvor Øiemed og Middel saa

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Schouw, Joachim Frederik; (1813-07-19)
I. F. Schouw til Rathke . Kjøbenhavn d. 19. Julii 1813 . Uforglemmelige Lærer, Gode Hr. Professor! Med inderlig Glæde modtog jeg Deres Skrivelse af 9de f. M. og erfarede alt saa tidlig Prøven paa Deres venskabelige Godhed at beære mi

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Strøm, Peder; (1813-09-26)
P. Strøm til Rathke . Kongsberg d. 26. Septbr. 1813 . For nogle Dage siden kom jeg tilbage fra min Reise, og saaledes som jeg skylder Dem den første Funke, hvorved Lysten til dette Studium blev vakt, tillader De, at jeg i et lidet Omrids underr

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Schouw, Joachim Frederik; (1813-11-13)
I. F. Schouw til Rathke . Kjøbenhavn d. 13. November 1813 . Gode Hr. Professor! Deres Godhed tillod mig at tilskrive Dem; denne Godhed vil da ogsaa undskylde, om Tilladelsen misbruges. Jeg indseer, i hvor stor Forlegenhed det norske U

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Frimann, Peter Harboe; (1814-02-01)
P. H. Frimann til Rathke . Kjøbenhavn den 1ste Febr. 1814 . Med Cabinets Coureer, Lieutenant Glass, som idag afgaaer til Christiania, har jeg den Ære at tilskrive Dem disse Linier, deels for at fornye mig i Deres gode Erindring og at sige Dem,

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Boye, Engelbreth; (1814-02-08)
Rector E. Boye til Rathke . ( Throndhjem ) 8de Febr. (1814) . Til S. T. Hr. Professor Rathke. Deres kjærkomne Skrivelse af 27. f. M. modtog jeg strax ved Hr. Lieutenant Bechmanns Ankomst til Trondhjem. Det gode Haab, som De deri giver mig om en muelig Unde

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Bugge, Peder Olivarius; (1814-02-25)
Biskop Bugge til Rathke . Min kjære og høistærede Ven! For mine mange Synders Skyld, hvoriblandt denne var een, at jeg hverken besøgte Dem eller de øvrige Universitetets patres conscripti (hvori dog sandelig intet andet end min pludselige Afreise var Skyld), er jeg nu

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Schouw, Joachim Frederik; (1814-03-28)
I. F. Schouw til Rathke . Kjøbenhavn den 28de Marts 1814 . Gode Hr. Professor! De veed, hvormeget jeg holder af Norge, og hvormeget dette Lands Vel interesserer mig. De vil da let indsee, at jeg med Varme har deeltaget i nærværende mæ

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Schouw, Joachim Frederik; (1814-04-05)
I. F. Schouw til Rathke . Khvn. d. 5. April 1814 . Kjære Hr. Professor! Den venskabelige Deeltagelse, De stedse har viist mig, haaber jeg vil undskylde, at jeg ved mit Brev af 27de Marts har anmodet Dem om at overlevere Regenten en An

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Rosenvinge, Ebbe Carsten Hornemann; (1814-06-22)
E. C Rosenvinge til Rathke . Grilstad Den Gaard i Nærheden af Throndhjem, der i sin Tid var P. F. Suhms Landsted. den 22. Juni 1814 . — I denne Tid haves intet Troeværdigt i Pennen med Posterne, da en stor Deel af Folkeclassen

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Reinhardt, Johannes Christopher Hagemann; (1814-08-16)
Professor Johannes Reinhardt til Rathke . Kjøbenhavn d. 16de August (1814) . Kjære Hr. Professor. Gid det maae gaae dette Brev lykkeligere end saa mange andre, som jeg siden 3 Manneder har skrevet baade til Venner og til Beslægtede i

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Schouw, Joachim Frederik; (1814-10-23)
I. F. Schouw til Rathke . Kjøbenhavn d. 23de October 1814 . Kjære Hr. Professor! Det glæder mig ret meget as Deres venskabelige Brev as 4de dennes at erfare, at De endeligen nu har modtaget Deres Sager; hvor vilde jeg ønske, at Univer

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Boye, Engelbreth; (1814-10-28)
E. Boye til Rathke . Trondhjem d. 28. Octbr. 1814 . —— Det er tungt, at jeg ikke kan understøtte min Søn, medens han studerer til sine Examiner. Den uretfærdige Direction, der ranede min Embedsgaard fra mig, har sat mig i den Forfatning, forude

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Sagen, Lyder Christian; (1815-05-20)
Overlærer Sagen til Rathke . Bergen d. 20de Mai 1815 . Høistærede Ven ! ——— Rieck har skrevet mig til, at baade han og hans Kammerater har havt Beviser paa Deres bekjendte humane og ædle Sindelag. Modtag, høitagtede Ven, min oprigtigst

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Klingberg, Heinrich Matthias Wilhelm; (1815-05-24)
H. C. Klingberg til Rathke . ( Bergen ) 24. Mai 1815 . —— Klimatet er iaar indtagende her, alle Træer fuldt udsprungne, forlængst i friskeste Grønt, og Gjøgen ankommen for mere end 14 Dage siden; jeg gjør langt mere af det Bergenske end af det Kjøbenhavnske Klima, man er her

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Frimann, Peter Harboe; (1815-06-03)
P. H. Friman til Rathke . Kjøbenhavn d. 3die Juni 1815 . Høistærede Hr. Professor ! Det er ikke uden Undseelse og ond Samvittighed, at jeg addresserer Dem disse faae Linier, da jeg ikke har besvaret eet, ja 2 Breve, som De har havt de

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Schouw, Joachim Frederik; (1815-09-16)
I. F. Schonw til Rathke . Kjøbenhavn d. 16de September 1815 . Høistærede Hr. Professor! Efter i lang Tid ikke at have haft den Fornøielse at tilskrive Dem, er det mig kjært nu at faae Leilighed hertil ved at meddele Dem en Nyhed, der

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Schouw, Joachim Frederik; (1816-04-06)
Schonw til Rathke . Kjøbenhavn d. 6te April 1816 . Gode Hr. Professor! Deres Brev af 29de Februar giver mig et nyt Beviis paa Deres Velvillighed og Venskab imod mig. Hvormeget taber jeg ikke ved at renuntiere Paa en Stilling, hvorved

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Hornemann, Jens Wilken; (1817-01-11)
Hornemann til Rathke . 11. Jan. 1817 . — — Jeg vil først og fornemmelig besvare det Spørgsmaal om Doubletterne. Disse har jeg, eftersom Tid og Leilighed gaves, vedblevet at udtage, og jeg har nu seet paa Syngenesia. Du seer deraf, at det lakker imod Enden. Til

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Frimann, Peter Harboe; (1817-08)
Friman til Rathke . Kjøbenhavn den Aabent Rum i Originalen. Julii 1817 . —— Om De regner paa at høre Nyheder herfra, da gjør det mig ondt, at jeg heri ei kan tilvejebringe noget af Interesse, ikke engang udenlands fra, og den fuldkomneste Roli

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Keyser, Jens Jacob; (1818-01-14)
Prof Jac. Keyser (Krumm) til Rathke . Kjøbenhavn d. 14. Jan. 1818 . Jeg kan tænke, at alle mine Colleger føre bittre Klager over min Uefterrettelighed i at skrive, og i Sandhed, jeg maa tilstaae, at de har Ret, især Du min gode Ven Rathke, hvi

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Hornemann, Jens Wilken; (1818-11-21)
Kbhavn . 21. Nov. 1818 . Træt af at slide som et Bæst paa en latinsk Afhandling til det medicinske Selskab, vil jeg benytte et Par Minutter til at hvile mig i dit Selskab, som, uagtet det er usynligt, er en Deel bedre end Videnskabernes, det skandinaviske og det medicinske Selsk

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Schmidt, Frederik; (1820-05-25)
Provst Fr. Schmidt til Prof. Rathke . Disse Linier skulle bringe Dig, min gode gamle Skoleog Universitets-Kammerat min hjerteligste Tak for sidste behagelige Samvære i Christiania og for Din venskabelige Godhed at skydse mig til Ravnsborg med Din, skjønt aldrende, dog endnu rø

BREV TIL: Rathke, Jens; FRA: Hornemann, Jens Wilken; (1820-09-05)
Hornemann til Rathke . Bot . Have d. 5. Sept. 1820 . — — Jeg vil glæde Dig med Dr. Schouws Hjemkomst. Han er en af de Reisende, som lægger en god Plan og udfører den med Forstand og Flid. Han har medbragt mange Samlinger i og udenfor Hovedet. Af de første vil

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1815-01-13)
Breve fra Statsraad Mofeldt til Christie . Stockholm , 13de Januar 1815 . Kjære Christie! Endnu — Fredags Aften — har jeg ei faaet noget Brev fra Dig fra Upsala, som Du troede. Men Du har maaske der, som her, sviret sra Morgenstund til Aftenens Ende, saa Du e

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1815-04-30)
Stockholm d. 30te April 1815 . — — — — I Henseende til Postens Langsomhed, da er det vist, at den er over alle Grændser. Den bruger 9 Døgn mellem Christiania og dette (Sted). Vi have skrevet og snakket en heel Deel om dette, — men det hjælper ikke. Postindretningen er i sin Grund

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1815-05-25)
Stockholm d. 25 Mai 1815 . Extract af Statsraads Protokollen for 25 Mai 1815. „Den kongl. norske Regjering indstiller under 9de Mai: at Sorenskriver over Nordhordlehn, Sekretair Christie maatte paagrund af hans bekjendte Indsigter, Duelighed og Retskaffenhed, samt Fortjenster som

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1815-11-26)
Til Hs. kongl. Høihed Kronprindsen ! Bergen Om Statsraad Mofeldts Ophold i. Bergen fra Høften 1815— Mai 1816 se Pavels' Dagboger 13/3 1816 S. 390, d. 26 November 1815 . — — — — — Hvad jeg fidst skrev om Tonen — k

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1816-02-27)
Bergen d. 27de Februar 1816 . Du maa nu i denne Tid læse saameget Skidt, saa kan Du vel sagtens læse dette Brev med, tænker jeg; — og dette er Grunden, hvorfor Du faar det. Jeg har intet egentlig at skrive om; — med mig selv passerer der intet mærkeligt, og af hvad der passerer i

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1816-05-02)
Bergen d. 2den Mai 1816 . — — — At Schmettow fik sin fulde Gage i Pension, frapperede mig saare meget. Jeg er enig i, at det vilde været Ret, om Storthinget i Anledning af hans Indberetning til samme om Affairen med Oberste Eck havde tilkjendegivet ham ei Bifald eller noget saada

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1816-12-07)
Christiania d. 7de December 1816 . (Adresse til Bergen). Kjære Christie ! Her har Du mig nu igjen for at plage Dig. Mit Brev af 5te November med Brevet til Rein om den Erklæring, som man ønskede, at han, angaaende sin politiske Tænkemaade, skulde give i ei Brev til Tr

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1816-12-18)
Christiania den 18de Decemb. 1816 . (Adresse til Bergen). Skjøndt jeg har kun nogle Øieblikke før Postens Afgang, maa jeg dog skrive nogle Ord til Dig, kjære Christie, for at takke Dig for Dit Brev af 10de. Du kan ei tro, hvormeget det glæder mig, at Rein havde taget det Parti a

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1816-12-26)
Christiania 26de Decemd. 1816 . (Adresse til Bergen). — — — Af mit Brev af 21de har Du seet, at jeg er fuldkommen enig med Dig i, at det var nok saa godt, som det nu blev gjort, at der nemlig blev skrevet til Mørner istedetfor til Kongen; ja jeg ærgrer mig nu næsten over, at jeg

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1817-01-29)
Christiania d. 29be Januar 1817 . Kjære Christie ! Jeg har saa liden Tid idag, — at jeg — skjøndt jeg har 3 Breve fra Dig, neml. af 28de Decbr., 10de Januar og 21de Januar — ikke skrev Dig til, dersom ei en Sag af Vigtighed og af ligesaa megen Fortrædelighed nødede mig

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1817-02-16)
Christiania d. 16de Februar 1817 . (Adresse til Bergen). Kjære Christie ! Jeg har nu lidt Roelighed denne Søndag Formiddag, og vil derfor begynde paa at skrive Dig et ordentlig Brev til og besvare et og andet af Dine Breve af 28de Decbr., 10de Januar, 4de Februar og 7

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1817-03-02)
Christiania 2den Marts 1817 . (Adresse til Bergen). Kjære Christie ! Om den Sag, som ligger os begge meget paa Hjerte, har jeg endnu intet at tilskrive Dig. Endnu har jeg intet Svar faaet fra Treschow, — det er nok altsaa udenfor al Tvivl, at Manden er bleven stødt; t

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1817-03-04)
Christiania d. 4de Marts 1817 . Jeg modtog nu Dit Brev af 25de Februar, og jeg vil ei nægte Dig, at dets Indhold var mig uventet. I mit Brev af 16de havde jeg ei alene anmodet om, at Rein maatte strax skrive til Kongen, naar han ønsker at faa Bispestolen; men jeg sagde Dig nok ti

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1817-03-14)
Christiania d. 14de Marts 1817 . Kjære Christie ! Det synes at være Skjæbnens Villie, at jeg næsten hver Postdag skal faa Anledning til at plage Dig med mit Vrøvl. Saaledes kan jeg ei heller nu undlade at melde Dig, at Fru Treschow igaar sendte Bud efter mig. Hun læste

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1817-03-26)
Christiania , 26de Marts 1817 . Med sidste Post modtog jeg ei Brev fra Treschow, som jeg herved sender Dig. Du seer af samme, at han ei indlader sig paa at besvare mine foregaaende Breve, som overalt ikke har været i hans Smag. Brevet fra ham til Rein, der indeholder Opfordring

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1817-06-04)
Christiania den 4de Juni 1817 . Kjære Christie ! Du er vel ikke endnu kommen tilbage fra Din Sessionstour; imidlertid vil jeg dog skrive Dig nogle Linier til. — Det bliver ikke noget Brev som det burde; men Du maa undskylde mig. Det er ei blot, at jeg er overlæsset med

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1817-07-26)
Christiania , 26de Juli (Juni?) 1817 . Gode Ven! Det er ei Postdag idag; men jeg vil dog benytte Tiden for at takke Dig for og besvare Dit Brev af 14de hujus. Jeg takker for Finten angaaende den speak, som jeg endnu skylder. Nei desværre, den er endnu ikke afsendt. Ent

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1817-08-21)
Christiania d. 21de Auqust 1817 . Kjære Christie ! Tak for dit Brev af 13de, som vistnok som alle Dine Breve var mig kjærkommet; men jeg vilde dog noget hellere have modtaget Dig selv, og jeg ventede Dig virkelig saa halvt i disse Dage. Sagtens havde jeg ingen Efterret

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1819-02-10)
Stockholm 10de Februar 1819 . Kjære Christie ! Aarsagen til, at jeg nu skriver Dig til, er følgende: En Datter af Oberstlieutenant Scharffenberg i Sandvigen har skrevet mig til og sendt mig en Ansøgning fra hende til Kongen om en Understøttelse for hendes trængende For

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1819-04-15)
Stockholm d. 15de April 1819 . Kjære Christie ! Dit mig saa kjærkomne Brev af 3die Marts har vistnok lagt alt forlænge ubesvaret, men tilgiv mig! Mangehaande Forhindringer have voldet det, og blandt disse — slet Lune og Ulyst til at skrive. En Slags Trøst er det mig, a

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1819-09-04)
Stockholm den 4de Septbr. 1819 . Kjære Ven! — — — — — — — — — — Jeg seer, det er gaaet Dig som mig at vorde ret mismodig ved den store Ulykke med Branden i Christiania. Ja det var virkelig et betydeligt National-Tab, foruden den Ulykke det var for Individer af flere Kla

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1819-10-23)
Christiania d. 23de Oktbr. 1819 . Kjære Ven! Sandels er særdeles fornøiet over sin Bergens Reise og kan ei noksom rose Bergenserne. Jeg kan ogsaa nu ret godt lide Manden; han er arbeidsom og vil vist, hvad Ret er. Han var i det første endeel opblæst og storagtig. Det ko

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1820-01-22)
Christiania d. 22de Januar 1820 . Jeg har faaet Svar fra Treschow angaaende Rein. Han er af samme Mening som vi, at det ei gaaer an at skaffe ham Klokkerposten. Han mener ogsaa, at det rette er, at Rein faar sig en personel Capellan, — og anseer det ei umueligt, at han kunde give

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1820-04-24)
Christiania 24de April 1820 . Jeg har ei siden hørt noget fra Stockholm; Sagen om Told-Embederne i Bergen har nok endnu ikke været for hos Hs. Majestæt. — Efter Hs. Majestæts Brev synes det, at der ei kan være nogen Tvivl om, at Din Broders Ønske vil opnaaes; vis derpaa kan man d

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1820-11-11)
Christiania d. 11te November 1820 . Kjære Christie ! Trende Breve har jeg nu at takke Dig for. — — Noget seent kommer denne Tak, — men det maa Du tilgive; jeg er flau og sløv, saa at Alting gaaer seent for mig; og det er sandeligen ilde; thi jeg har saamange Forretning

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Motzfeldt, Peter; (1821-12-26)
Christiania d. 26de Decemb. 1821 . Kjære Ven! Det er ikke Postdag idag; jeg vil imidlertid benytte en Deel af denne Helligdag tik at besvare Dit Venskabelige af 8de Dennes; især da ingen Jule-Kalaser optage min Tid, og Veir og Føre er saa bestialsk, at jeg ei gider gaa

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Falsen, Christian Magnus; (1814-08-28)
Breve fra Christian Magnus Falsen til Christie . Vollebæk , 28de August 1814 . (Adresse Sorenskriver Christie, Bergen). Udfaldet af vor Selvstændigheds Kamp, i det mindste den første Act af samme, er Dem nu vist allerede bekjendt. Slet passede det til alle d

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Falsen, Christian Magnus; (1821-06-23)
Christiania 23de Juni 1821 . For at Du kan sættes istand til retteligen at bedømme, hvordan Storthing har entlediget sig fra Sagen angaaende Opgjørelsen med Danmark, tillader jeg mig herved at sende Dig en Afskrift af den Adresse, som i den Anledning inden lukte Døre er udfærdige

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Falsen, Christian Magnus; (1821-07-25)
Christiania , 25de Juli 1821 . I Forbindelse med min Skrivelse af 23de f. M. giver jeg mig herved den Fornøielse at sende Dig Gjenpart af Hs. M.s Svar paa Adressen af 18de Juni ang. Opgjørelsen med Danmark, samt Storthingets yderligere Adresse af Dags Datum. Siden Kongen ved den

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Kastrup, Christian Ulrik; (1821-03-24)
Breve fra Foged (senere Amtmand) Kastrup til Christie . Christiania 24de Marts 1821 . Dersom deres Høivelbaarenhed ikke tager mig det ugunstigt op, vil jeg tillade mig at meddele følgende i Anledning af Storthinget, hvorom Morgenbladet (denne

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Kastrup, Christian Ulrik; (1821-06-26)
Christiania 26de Juni 1821 . Det lader, som at de seneste meddelte kongelige Rescripter til Storthinget og Regjeringens Foranstaltninger med Hensyn paa Nationalbladet og Trykkefrihedsactionerne, tilmed med endeel i Omløb værende uveirssvangre Rygter, deels om Indskrænkninger og d

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt
Breve fra Amtmand (senere Stiftamtmand) Hagerup til Christie . Bergen d. 14de August 1823 . (Adresse til Berlin). — — — — Af Avisen idag seer jeg, at Magistraten søier Anstalt til Valgforsamling for at faa Repræsentanter valgte til næste Stor

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Hagerup, Edvard Eilersen; (1823-09-13)
Bergen d. 13de Septbr. 1823 . Gode Christie ! Dit Brev af 22de f. M. fra Carlsbad modtog jeg igaar, og jeg aabnede det fuld af Forventning efter at erfare, hvorledes det stod til med Din Helbred. At jeg blev tilfredsstillet, kan jeg just ikke sige; men det trøstede mig

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Hagerup, Edvard Eilersen; (1824-04-30)
Christiania 30te April 1824 . Kjære Christie ! Maaske Du finder det uforsvarligt, at jeg ikke oftere meddeler Dig Efterretninger fra denne forunderlige og just ikke moersomme Hovedstad. Jeg finder saadant ikke utroeligt, men jeg tør tillige troe, at Du vil overbære med

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Hagerup, Edvard Eilersen; (1824-06-28)
Christiania d. 28de Juni 1824 . Kjære Ven! Dersom der, siden jeg sidst skrev Dig til, var passeret noget mærkeligt, som Du af Morgenbladet ei kunde faa Oplysning om, vilde jeg ei have fortiet det, eller manglet at give Dig Underretning derom, men der er i Storthinget ik

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Hagerup, Edvard Eilersen; (1827-09-28)
Christiania 28de September 1827 . Kongen fremdeles meget vred, og Aarsagen til denne Vrede er Actionen mod Collet. Alt det Øvrige bryder han sig ikke stort om, men Rigsrets Sagen har ophidset ham saaledes, at han slet ikke kan komme sig igjen. For nogle Dage siden sendte han en s

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Hagerup, Edvard Eilersen; (1827-10-16)
Christiania 16de Oktbr. 1827 . Gode Ven! Med forrige Post skrev jeg til min Kone, at jeg troede, Rigsretten vilde faa en hastig Ende, men nu begynder jeg allerede at troe om igjen; thi i 2 Dage eller rettere i 2 Sessioner have vi ikke drevet det videre end til at blive

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Hagerup, Edvard Eilersen; (1828-04-22)
Christiania 22 April 1828 . Omstændighederne ved min Hidreise ere Dig. naar Du faaer dette, formodentlig saa vel bekjendte. at jeg ikke behøver her at melde Noget derom. Veir og Vind var os vistnok imod. men jeg har altid staaet i den Formening, at den sande Nytte af Dampfarten v

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Hagerup, Edvard Eilersen; (1828-05-08)
Christiania d. 8de Mai 1828 . Her er et Hurlumhei i Anledning af 17de Mai, som Du neppe kan forestille Dig. I dette Øieblik stak Statsraad Holst Næsen ind af Døren hos mig for at lade mig vide, at der om en Time gaaer en Coureer til Bergen, og at jeg kan faa et Brev sendt med den

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Hagerup, Edvard Eilersen; (1828-05-09)
Christiania , d. 9de Mai 1828 . Idag har jeg nogen Tid tilovers fra Ansvarligheds Committeen, og den kan jeg saaledes uden Ansvar benytte til at sammenskrive denne Epistel, der kan ansees som Noter til den Text, jeg igaar sendte Dig med Coureren. Du var altid af den Mening, at d

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Hagerup, Edvard Eilersen; (1835-10-09)
Bergen d. 9de October 1835 . (Adresse til Christiania). Gode Ven! Med Dagsposten vil Du paa officiel Vei faa den behagelige Efterretning, at Du er valgt til Repræsentant paa næste Storthing. Havde nogen i Forveien spurgt mig om, hvorvidt det var at vente, at Du enten v

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Sverdrup, Georg; (1815-11-25)
Professor G. Sverdrup til Christie . Det vil være Deres Høivelbyrdighed faavel af Rigstidenden som af Nationalbladet bekjenbt, at den Kjøbenhavnske Afdeling af det Kongelige Selskab for Norges Vel har fundet det nødvendigt at adskille sig fra velbemeldte Selskab og ikke længer

BREV TIL: Christie, Wilhelm Frimann Koren; FRA: Due, Frederik Gottschalk Haxthausen; (1828-02-03)
Fra Statssecrelair (fenere Statsminister) F Due til Christie . Deres Høivelbaarenhed har modtaget saa mange Beviis af hans Majestæts særdeles Agtelse og Bevaagenhed, at jeg anseer det overflødigt at paaberaabe disse for nt overtyde Dem om, at H. M. vistnok med Fornøielse vil g