Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Johan Gunder Adler (1826-04-11)

Kjøbenhavn, 11. April 1826.

Jeg skriver Dem, høistærede kjære Ven, kun nogle saa Ord som Accompagnement til Frøken W.s Indlæg. En af vore lærde Landsmænd, Etatsraad Thorlacius, afreiser herfra den 5. Mai og tage Veien over Berlin til Dresden, hvor jeg har sagt ham, at han vil finde en gjæstmild Ledsager og Beskytter i Dem. Jeg melder Dem dette strax, for at jeg ikke siden i Confirmations- og Forlovelses-Rusen skal glemme Det.

s. 17 Confirmations er bestemt til 22. May, den unge Prindses Asreise til 6. Juny. Om hans Forlovelse bliver declareret før Asreisen eller først efter hans Hjemkomst, er endnu ikke ganske vist; jeg troer det skeer strax, men lige meget, at det er afgjort, tvivler dog Ingen om. Den unge Herre skal opholde sig et Aar i Gens, og dette er nok Alt, hvad der for Øieblikket er bestemt og kan bestemmes om hans Ophold i Udlandet, thi først, naar denne Tid er forløben, kan man sige, hvad der tjener ham bedst, enten at forblive længere i Gens eller besøge nogle fremmede Lande eller reise hjem, dog regner man paa, hvis Alt gaaer efter Ønske, at han ester Opholdet i Gens skal see sig om i Italien, Frankrig og Tydskland og i det Hele blive borte i tre Aar. Hans Omgivelse er fortræffelig: Hertugen af Holsteen Beck, som, om han end ikke stedse kan forblive om ham, dog skal have Tilsyn med hans Studier, i det mindste saa længe han er i Gens; — Grev Ransau-Breitenburg er hans egentlige Mentor og sandelig, den unge Telemach kan ikke være i bedre Hænder. Major v. Ewald, en af de dueligste Officerer i Staben, er hans Militær-Ledsager, Herr Holmer hans Livchirurg.

Fortsættelse næste Gang.

Adler.