Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1819-07-17)

Kbhvn.17. Juli 1819.

—— Jeg kan umuelig troe, at de fleste Stemmer ville byde Hænderne til slige Hovedforandringer, som der ere bragte i Forslag i Henseende til Oppebørselen af Toldintraderne m. m. paa Elben. Jeg havde fra Begyndelsen af indseet, at der ikke kan blive Spørgsmaal om at tage vore Stridigheder med Hamborg, som ikke angaae de andre Søefarende, under Bedømmelse, men jeg holdt dog for, at s. 30 de burde berøres i Instruxionerne. Vi faae ny eller paany Strid med Hamborgerne angaaende Rummelhafen. De bringe Sagen til Forbundsforsamlingen i Frankfurt, hvor vi formodentlig ville faae Uret.

Det er nu nær ved at komme til endelig Afgjørelse med Sverrig angaaende Norges Deel i Gjelden, men sikkert regner jeg ei derpaa, førend Conventionen er sluttet.

Jeg har min Broderdatters Mand Kaltenborn her, som er en meget vakker Mand. I Begyndelsen saarede hans blaa Uniform m. m. min Kones Øine, men nu finder hun sig deri. Hun er ofte lidende og modfalden over, at det træffer saa langt ud, inden Nicolettes Forlovede bliver sat i det Embede, der tilkommer ham. Hun kan endnu ikke faae i sit Hoved, at her gjælder ved slige Leiligheder hverken Opofrelse eller Fortjeneste, men Bønner, Kryberie m. m., og disse kan jeg ikke beqvemme mig til at anvende, allermindst hvor der er Spørgsmaal om Gunst. Imidlertid er nu Binzers Udnævnelse endelig kommen til Kongen, Paa hvis Underskrift det nu ene kommer an.

Bores Cours ganer det allerede slet med. Bærre vil det blive, naar ad Aare Renterne skulle sendes ud af Landet for det sidste Laan, hvoraf den største Deel atter er udlaant her i Landet til Folk, som for største Delen ikke ville see sig i Stand til at svare de paalagte 5 p. Ct. i Renter, hvilke endnu ikke indbegribe en Skilling til Afdrag paa Kapitalen, hvorfor Staten hefter.

Greve Laferronnays, som vi saa ugjerne miste, forlader os i Dag 8 Dage. Man siger at det Slot eller Taarn, som er vandret bort fra Dem paa nogen Tid, higer efter at blive hans Eftermand, ligesom Montalembert i Stuttgart. Steigentesch forsikrer, han ikke vil skifte og mindst bytte med Greven hos Dem. Til Foraaret forlader han os dog vel paa en eller anden Maade. Lev vel!

N. Kskrz.