Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1819-09-14)

Kbhvn.14. Sept. 1819.

Jeg modtog i Gaar Deres af 30te f. M. tilligemed det af 5te dennes. Jeg takker for begge. Det førstes Indhold er meget mærkeligt, skjønt jeg ikke kan andet end være ueenig med Dem ihenseende til de deri anstillede Betragtninger. Jeg frygter med Dem, at Sagen paagribes fra den gale Ende. Det samme mener den Reisende, om hvis Ankomst jeg med forrige Post gjorde Melding. Han har stor Agtelse for min Formand Greve Christian, men ingen for Rigs Cansler —. Om den, der styrer Sagen i det Land, hvor saamange Klager have været forsamlede, udlod han sig ikke. Derimod roeste han meget den kgl. Olding, hvis Handle Maade De daglig er Vidne til. Han tilstaaer den franske danske Hrtg Forstand og Evner, men holder ikke for, at han er Tingene voxen i Frankrig.

Det er nu forsaavidt roeligt her paa Gaderne, men Patrouiller ere endnu paafærde. Justisog Politie Ministeren vil oprette et borgerligt Hielpe-Politie af gode Borgere og derefter ophæve den overordentlige militaire Opsigt, som umuelig længe kan vedblive, da hverken Soldater eller Borgere kunne udholde at forrette denne daglige Tjeneste. Der skal have været nogen Larm med Jøderne i Helsingøer og Nestved. Her har Bornemann, fordi han boer hos en Jøde, faaet sine Vinduer indslagne to Aftener i Rad. Jeg er ikke bange for mine, men jeg ærgrer mig over dette Uvæsen.

Capodistria spiifte ved det Kgl. Taffel, og da det just var Keiserens Navne Dag, udbragte Kongen Hans K. Majt.s Skaal. Den Reisende lod til at være vel fornøiet med den her nydte Modtagelse og med en Samtale, han havde med Kongen i hans Cabinet.

Foster forlader os og bliver nok ansat i Sveis. De ville ved Leilighed forsikre Frue Gersdorff om min Kones og min oprigtige Deeltagelse i det ubodelige Tab, hun og hendes Børn have liidt.

s. 32 Her er nylig død Commandeur Bille, som var forblevet i Norsk Tjeneste.

Det norske National Blad indeholder nu atter fleere bitre Udfald mod de Svenske. Længe havde det intet saadant indrykket. Søe Officeer Rosenørn, som fra de Vestindiske Øer skulde hiemføre en liden Skonnert, der var kiøbt i Nordamerika for at bruges mod Søerøverne omkring Øerne, er bleven skyllet overbord. Det var en brav Officeer og en sortræfselig Mand. At Coursen springer op og ned i denne Tiid er ikke at undres over.

Ved Licitation for Rentekammeret er Rug bleven tilbudt for 4 Rbdl. 24 s. Sølv, de andre Korn Sorter i Forhold dertil. Derved kan Landmanden ikke bestaae.

—— Deres hengivne
N. Kskrz.