Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1819-11-16)

Kbhvn.16. Novb. 1819.

Jeg seer af Deres af 7de dennes, at man omkring Dem var bleven beskiænket og behængt med Ordener. Jeg haaber, at naar den gl. Greve Hohenthal afgaaer ved Døden, hans Søn dog ikke vil gjøre som den berømte Admiral Tromps Søn, der ikke vilde give Slip paa Elephant Ordenen, hvilken han ansaae sig berettiget til at bære som Arvegods.

Mine Breve fra Greve v. Dernath udeblive. De opholdes underveis, men jeg veed af en ung Spanier her, at Dronningen behager meget, og at hendes Husbond er vel tilfreds. En Frue skriver, at denne Dronning ikke er saa stolt, som den sidste Tydske Dronning de havde. Jøvrigt seer det jammerligt ud der. Maaskee seer England sig nødsaget til at besætte Øen Cuba, for at den ikke skal erklære sig uafhængig og give et slemt Exempel til Jamaica og alle andre Antilliske Øer eller falde i de forenede Staters Vold. Vore Plantage Eiere slaae allerede Rynker i Panden.

Kornets ringe Priis og Mangel paa Udsigt til Assætning, s. 33 som er Aarsag deri, trykker Landmanden her meget, og Skatterne kunne ikke udredes. Den Liqvidation med Regjeringen, som er tilstaaet for Forskud til de Russiske Troppers Underholdning i 1814 og 1815, sorslaaer kun lidet.

Jeg takker for Efterretningerne fra Norge, omendskjønt de ikke ere trøstdige. Greve Wedel har dog i Stockholm sagt, at han var kommet did for at træffe Astale om, hvorledes Pengene kunne bringes tilveie. Men Fattigdom og Armod frembringe ikke gode Betalere. I Sverrig seer det ikke bedre ud. 1 Rdl. Svensk Banco, som er lige med 48 sHamb. Bco., staar nu i 133 saadanne s. Det er noget værre end her. Det er nu roeligt her, og Glarmesterue have ingen daglig Fortjeneste. Kongen var sorkjølet og havde fordærvet Maven, men Hs. M. er nu vel igjen.

Baron Schubart har faaet den behagelige Commission at geleide Prinds Christian og Gemalinde paa Reisen til Italien. Det er Skade, at de ikke træffe Thorvaldsen i Rom. Han har neppe begyndt paa noget Arbeide her endnu. Alting feiler dertil, og Professor Hansen hjælper ikke til. Den første er nu, ligesom denne, bleven Etatsraad. Denne Titels Uovereensstemmelse med Ordet ville Romerne ikke let kunne gjøres Rede for. Flere Stifts Amtmænd og Amtmænd ville komme til at afgaae i Iylland, men Rentekammeret kan endnu ikke enes med Canseliet, der paatrænger Afsættelse paa Grund af de opdagede Uordener med Umyndiges Midler m. m. Professorerne i Kiel vare bedrøvede over at være ved Præsidial Foredraget i Frankfurt blevne skaarne over en Kam med alle andre deres Lige. Kongen har erklæret dem, at Hs. Maj. stedse har havt Aarsag til at være tilfreds med dem og med Fornøielse nu har erfaret af Curator, at de stedse fortjene den gode Mening. Min Kone er meget svag i fleere Uger. Min Broderdatters Afreise med hendes Mand har givet hende et haardt Stød.

L. Daae, Breve fra Danske og Norske.

3

s. 34 Det skal være mig kiært, at Posten i München for det Keiserl. Hof besættes, som De formoder.

Deres heng.
N. Kskrz.