Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1819-12-11)

Kbhvn.11 December 1819.

— — — Den Hertug, som har til Ægte en Grevinde, hvis Halvbroder er Konge, og som i Hui og Hast og brummende var reist Dem forbi, er saa forbitret paa sin Hr. Broder ½, at han skammer sig ved at bære hans Orden og derfor vil hellere opnaa at bære det allerstørste s. 35 Beest. Men derved finder jeg, efter hvad Deres nylig have meldt, nogen Betænkelighed. Omendskjønt De ville have læst i Hamborger Correspondeten, at den høitbetroede Politie Directeur er bleven sat i Pulter Kammeret, Magistraten, og at fleere andre virkeligen ønskelige Forandringer skulde have fundet Sted, saa forholder det sig dog ikke saa, og jeg tvivler meget om, at min Staldbroder vil sætte sligt igjennem. Alt sligt skader imidlertid hans Anseelse og Indflydelse, hvilke begge i den senere Tid have faaet Skaar.

Uagtet Bankrepræsentanterne ville lade brænde to Millioner Sedler, saa gaaer Coursen dog postdaglig værre, og Priserne paa Korn forringes af Mangel paa Efterspørgsel.

Foster erkyndiger sig meget om Priserne paa Huus, Værelser m. m. i Dresden. Han og hans Frue vide ei, hvad de ville. Ambition have de begge. Ambassadeur vil han være. Min Kone er stedse lidende, men ikke værre end i de sidste Maaneder. Hun bliver siddende paa sin Sopha, hvor Spiisebordet bringes hen. Det gjør, at jeg Ingen kan bede til Middag, da jeg ei gjerne vil lade hende spise alene. Der er endnu en Ridder Orden underveis til mig, nemlig den hellige Andreas. Den er mig særdeles velkommen, da jeg har været der i Landet, og min Sviger Fader bar den med Hæder.

Deres hengivne
N. Rskrz