Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1819-12-28)

Kbhvn.28de Decbr. 1819.

— — — Syge er her nok af. Jeg var derfor i Aftes eneste Statsminister paa Appartementet og bliver maaskee ene i Morgen i Stats Raadet. Der var desuden knap saa mange paa Appartementet, som der udfordredes til at besætte Taffelet med. Admiral Bille og hans Frue bleve derfra, fordi hans Broder, Majoren, just døde temmelig pludselig i Gaar. Tillige indtraf Efterretning, at Grevinde Hardenberg-Reventlow er død.

3*

s. 36 De har vel hørt, at det Ankerske Fidei-Commis har erklæret sig ude af Stand til at udrede, hvad samme efter Erections Brevet paaligger at udrede. Det lader sig ikke begribe, hvorfor Directionen har overleveret Behandlingen til en Skifte Commission, da dog ikke kan være Spørgsmaal om at realisere Eiendommene. Denne Standsning er ødelæggende for mange Familier i det sydlige Norge. Fra Stockholm høres Intet af Vigtighed.

Deres hengivne
N. RsKrz.