Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1820-01-08)

Kbhvn.8 Januar 1820.

— — — Angivelsen af Tallet paa Cigarerne, den Kongl. Røger daglig bruger, uden at hans unge Gemalinde derved faaer Modbydelighed, har meget moret mig. Her er Stats Justits og Politie Minister endelig bleven sin Medhjelper Hindberg (?) qvit. Denne havde gjort det altfor galt, da det kom an paa at anholde en vis Tuxen Block eller Block Tuxen, der uden al Tvivl er Autor blandt andre uforskammede Skrifter, der udsprededes, til Brevet til Kongen, som siden blev aftrykt i norske og svenske Blade, nemlig det, hvori Kongen anmodes om at kalde Stænder sammen m. m. Høieste Rets Assessor Kieruls forener nu i sin Person baade den executive Myndighed og, som Præses, Dommer Embedet. Danckel kan blive i Retten, men han er ei længer den første Dommer.

Jeg seer, at De nu have mindre Haab end forhen til at see Øiemedet af den Commission, hvoraf De er Medlem, opfyldt. Jerlew har nok villet hjem for at fiske i Vandet, hvilket mere eller mindre maa være rørt nu, da Landvæsenet afskaffes og Statsministre beafskjediges. Jeg var just tilstede i Berlin 1797, da Genses anonyme Brev kom for Dagen, hvorved første Grund til den Bane, han siden har gjennemløbet, blev lagt. Jeg haver efter naadigst Befaling, fremkommen ved Frøken Colbjørnsen, som i Formiddags s. 37 besøgte min Kone, at anbefale Dem vedføiede Skrivelse til Grevinde Bombelles. Prindsessens og samt hendes Systers Byster ere nu næsten færdige fra Thorvaldsens Haand, Kongens og Dronningens ligeledes. Arbeidet har lykkedes meget godt.

Deres hengivne
N. Kskrz.