Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1821-03-24)

Kbhvn.24 Martii 1821.

— — Jeg seer mig ikke istand til at udføre min Hensigt at berøre Indholdet af Deres af 1ste dennes, betræffende Deres Empfindtlighed over ikke at være bleven behandlet, som De troer at fortjene det i Sammenligning med Koss. De maa heller ikke vente, at jeg derover senere kan give nogen Oplysning. Jeg har i to Aar indstillet ved Aarets Slutning fleere til Udmærkelse m. m., og den eneste, som er bleven reslecteret paa, er Koss, og det, da jeg mindst tænkte derpaa. — — Jeg har siden Høyeste Rets Aabning stedse lidt af Forkjølelse, og en slem Hoste falder mig endnu befværlig, især om Natten. Dog er jeg nu igjen paafærde og gjør mig Bevægelse til Hest. Dersom De hører, at Vogt har forladt Neapolis, saa kunde De med Vished sige, at han dertil har faaet Ordre. Han skriver den 20. f. M., at han efter en vis stor Herres Raad agtede at s. 42 støde til ham i Rom. Dersom mit Raad endnu kunde komme betids nok, saa blev han, hvor han hørte hiemme. Lev vel, det ønsker oprigtig

N. Kskrz.