Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1821-08-15)

Kbhvn.15 August 1821.

Jeg kan ikke affærdige denne Kurer uden at forsikre Dem, at jeg ved at foredrage for Kongen Elb Konventionen har gjort mig det til Pligt at give Dem det fortjente Vidnesbyrd, at De ved Fliid og klog Bedømmelse af Omstændighederne have fremmet dette Værk til Fordeel for Kongens Tjeneste og dermed aflagt nye Prøver paa Deres bekjendte Tjeneste Iver og Duelighed. Hs. Maj. har viist sig genegen til i den Anledning at give Dem ei Beviis paa sit allerhøyeste Velbehag. Jeg har derfor seet mig i Stand til at foredrage Kongen de Ønsker, De til adskillige Tider have fremsat i Deres Breve til mig og derved at henstille til Hs. Maj. at vælge, paa hvilken Maade Dem skal gives Beviis paa Kongens Raade. — — — Min Kone har skrevet Dem til med en Reisende, den Neapolitanske Abbé Navarro, som her hos sin Oncle Ambrosio forrettede Seeretairs Arbeide. Hun er i Sommer bedre ved Helbred end i de tre forudgangne Aar, men det har ikke været mig mueligt at formaae hende til at drage paa nogle Uger til Ryegaard. Om ei Par Dage holder min Broder Søn Bryllup. Han har fuldt op at bestille i Politie Retten. Jeg ældes, og Kræfterne have kjendelig aftaget i Løbet af dette Aar. — — —