Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1821-11-27)

Kbhvn.27 Novbr. 1821.

— — En Dandserinde, min Svigerinde, Grevinde Zuboffs Datter, har forladt vores Kreds, efter at hun har giftet sig med Greve Knuth til Liliendal hans anden Søn i Garden til Hest. Formue bringe disse Ægtefolk for det første ei sammen, men der er tillagt, hvad de med Tarvelighed s. 43 kunne komme ud med. Der hører mere til for min Brodersøn at slaae sig igjennem. Han er agtet for sin Fliid og Redelighed. Jeg bliver gammel. Dette løbende Aar har bidt paa mig. Det 65de Aar fordrer sin Rettighed. Gjerne lod jeg mig tage Aaget fra Nakke, men uden at kunne med Rette paaskylde Uduelighed eller klage over Mangel paa Tillid kan jeg ikke beslutte at træde fra. Forinden Glass indtræffer med Ratifications Arterne, gjør jeg intet formeligt Forslag om Ordens Tegns Uddelelse. — — Det er besynderligt, at Orden til Frimann omtales overalt, uden at fra nogen Side jeg derom er bleven formelig underrettet. Han ældes meget, men Helbredet er stedse det samme.

Naar jeg undtager Laanet i London, som ikke engang længer henhører til, hvad man forstaaer under Nyheder, saa er her intet nyt at melde om. Man klynker og klager, og dog gaaer alt paa den samme Viis. Korn Priserne ere meget lave, og Landmænd lide derved. Hidtil betale dog mine Bønder Skatterne, men faac Godsbesiddere kunne sige det samme. Skylden er for det meste deres.

Hvo skulde have troet, at der vilde blive giort Undskyldninger for at have taget vel imod den unge Greve af Itterboeg i Hannover. Noget sligt har dog fundet Sted. Idetmindste har man forsikkret, at. den Modtagelse ingen Forandring gjorde i venskabeligt Sindelag. Men dette imellem os!

Deres hengivne
N. Nosenkran.