Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1822-03-22)

Kbhvn.22 Martii 1822.

— — Jeg var hos Kongen i Gaar, som laae i Sengen, fordi Fenger havde givet ham ind at svede paa. Idag var H. M. paaklædt og endnu kun lidt mat. Høieste Ret skal aabnes næste Thorsdag d. 7de. Man havde villet formaae Kongen til at sige as, men det er ikke skeet. Dersom jeg ikke er bedre i min Arm, saa bliver jeg gjerne derfra, omendskjønt s. 44 jeg længes efter at see den nye Justitiarius figurere, fine Colleger til liden Glæde. ei Bal, som min Gjenboe, den hollandske Minister gav i afvigte Nat, var nær bleven langt brillantere end Greve Falfys hos Dem. Medens Selskabet var til Bords, havde Værten selv lukket Vinduerne op i Dandse Sahlen, uden at give Agt paa, at Vinden kunde blæse Gardinerne hen mod de tændte Voxlys. Dette skeede, og var ikke en fransk Dandse Mester, som man hændelsesviis havde ladet hente ud af sin Seng for at opføre nogle nye Dandse, hvorpaa forud ikke havde været tænkt, bleven siddende i ei Side Værelse, havde Sahlen og derefter Huuset staaet i lys Lue. Jeg troer, at Foster, som endnu i denne Maaned vender tilbage paa en Fregat, bringer Kongen Hosebaandet. Formeligen er derom Intet forebragt. Det skal være mig kjært, om Scholten gifter sig Rigdom til, da han saa maaskee betaler Baron Hübsch, som han har narret Penge fra.

Deres hengivne
N. Kskrz.