Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1822-10-26)

Kbhvn.26. Oct. 1822.

— — Jeg har knap Tid, hvilket dog ikke var mig uventet, da jeg allereoe for ei Par Dage har ladet mig overtale til at spise til Middag hos Gr. Schimmelmann med Prinds Frederik af Hessen og Hertugen af Holstein-Beck, som reise tilbage hver til sit strax efter Dronningens Geburtsdag. Men jeg har ikke turdet tilbageholde min s. 46 Kones Taksigelses Brev, hvilket her vedføies. Jeg troer ikke, at De ere blevne bedragne af dem, der have sagt Dem, at hendes Fædrenelands Oveherre og Enestyrer er kommen paa ganske andre Tanker, end de, han havde forhen med Hensyn til Statsforfatninger. Men han har af den samme kloge Mand, som De nævner, ladet sig overtale til at lade for det første Don Ranudo og hans Landsmænd i Roe.

Grev Christian blev allerede ved forrige Samling i Wien beskyldt for Opfarenhed. Vi see ugjente Grev Kufstein forlade os. Hans Eftermand bliver Hr. v. Langenau, en Broder af Generalen, der før var i Sachsisk Tjeneste. Om den tilkommende østerrigske Ch. d’aff. er født i Sachsen og der bekjendt, veed jeg ikke. —