Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1823-01-16)

Kbhvn.16 Januar 1823.

— — — Det er mig meget kjært, at De haver faaet Grev Blome til at putte sin Frues formeentlig meget betydende Titel frem. Den betyder nu ikke saameget som i fordums Tid. Ingen lod sig falde ind at kalde den store Fyrst KaunisDurchlauct., men nu klinger det anderledes. Jeg troer, at Grev Bl. gaaer meget udenfor Sandheden, naar han foregiver, at hans Faderbroder troer, at Elephantordenen kunde tilkomme ham. Den fortjente Mand veed ret vel, at hans Fader gik til Petersborg i K. Pauls Tid med Løfte om at faa Elefanten efter ei Par Aars Ophold der ved Hoffet, men at det var vedtaget, som det endnu er, at denne Orden ikke kan blive nogen til Deel, medens han tjener udenlands. Jeg haaber, det vil gjøre Opsigt, at Skatterne eftergives for en Deel. Var det skeet for tre Aar siden, havde mange Penge, der nu staae til Restanze, været vundne for Statens Casse. Paa Kornet, der er blevet taget imod for Skatter, er meget tabt. Man vil ikke vedgaae, at Restanzerne i Danmark ere meere end 1½ Million. De, der nu skulle vedblive at betale fuldt ud, fordi de staae til Restanze, synes ikke at kunne ventes mere s. 47 af end hidtil. Mine Bønder i Jylland saavelsom her have svaret Skatter, men mange andre Godseiere have forsømt at drive dem ind.