Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1823-09-16)

Kbhvn.16 Sept. 1823.

— — Det eneste vt have her, er at gamle Classen har faaet Elephant Orden. Han er siden mange Aar ude af Tjenesten, hvor han aldrig bragte det vidt. Det maa være som Bestyrer af det Classenske Fidei Commis, at han er bleven saaledes udmærket. Han er 84 Aar. De vide maaskee, at Stiftamtmand Moltke, som nylig er kommen hjem fra Island, er bleven degraderet til Amtmand over Præstøe Amt, hvormed han ikke er synderlig tilfreds. Sviger Moderen havde lagt det an. Min Broder Søn, som gaaer tilgrunde i Politie Retten, vilde have skattet sig lykkelig, om s. 48 han havde erholdt det Embede. Det er Kg. Johan selv og hans franske Skriver Isam, som har sammenskrevet det lille Værk, jeg andensteds taler om, hvilket er affattet i en meget liberal Stiil. Keyser Alexander er reist bort uden at svare paa Kong Carls egenhændige Anmeldelses Brev om Formærlingen. —