Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1823-12-13)

Kbhvn.13 Decbr. 1823.

— — Jeg har dog ikke forsømt Forretningerne og har stedse indfundet mig i Stats Raadet, hvor vi i nogle Uger for det meste kun have været to tilstede, da først Møsting og nu sidst Kaas have været upasselige. Selskaber ere her nok af, da de fremmede Ministre have deelt sig næsten i alle Ugers Aftener og derimod give Middags Maaltider. Den 23de giver den Russiske ei stort Bal i Anledning af Keiserens Fødselsdag. Han har tragtet efter at see den Fest beæret med Kongens Nærværelse, og det er blevet ham tilsagt. Jeg afsender med denne Post til Baron Pechlin Udnævnelsen til Deputeret (surnumerair) i Tydske Cancellie og til Medlem af Commissionen, som skal arbeide paa den Forfatning, Kongen nu atter har tilsagt at ville give Hertngdømmet Holsten. Jeg veed endnu ikke, hvem jeg skal foreslaae til at afløse Pechlin, som paa v. Eybens Forslag er bleven kaldet paa, for at der i Canzelliet kan være een, som kjender noget til det Tydske Forbunds Væsen. Fra Stockholm med seneste blot, at Kongen har svaret Deputationen, der formelig bragte Stændernes Forslag om Dronningens Kroning, at han skulde vide at bestemme Tiden.