Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1823-12-30)

Kbhvn.30 Decbr. 1823. 1)

— — Kammerjunker Zeuthen har mistet sin Fader og kommer nok hid med det første. Men han skal ei have Hue til Landlivet og Landvæsenet og forbliver derfor udentvivl i Carrieren. Gjeldfrie Godser efterlader Faderen, og der siges endnu Capitaler foruden.

Om 8 Dage reiser Leg. Secr. Stampe til Frankfurt a. M. for at afløse Baron Pechlin, men han har forbeholdt sig at træde ind i Departementet igjen, naar Plads s. 50 gives. Han havde 200 Rdl. Disse faaer nu Kammerjunker Løvenørn. Clausewiser her fra London, hvorhen han ei gjerne vender tilbage, men noget bedre kan jeg ei udfinde for ham. Han vilde gjerne anbringes herhjemme, men paa sligt er ei at tænke. Det holdt haardt nok med Pechlin, som Canseliet er trængende til. — —

L. Daae, Breve fra Danske og Norste.

4