Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Benedict Christian von Merbitz (1821-08-21)

Kjøbenhavn21de August 1821.

— — I Fredags havde den unge Rosenkrans Bryllup med sin elskede Frøken Klingberg, der medbringer ham 30,000 Rbd. Brylluppet stod hos Brudens Moder paa Frederiksberg. Excellencen og Georgette vare der, men ingen af de andre Damer i Huset. Dagen efter toge de unge Folk til Fredensborg for at undgaae alle Visiter og Gratulationer.

Det vigtigste Nyt, her er passeret, siden jeg skrev Dem sidst, er at Iæmsch og Donner (som nu begge ere afreiste) have i Fællig med Heine og 3 andre Hamborgske Banquiers afsluttet en Emprunt de revire-ment (et Slags Vexel-Rytterie) med Finanzministercn paa 3 Millioner Mk. Bco., som han, eftersom han trænger, kan successive trække paa dem. Denne indviklede Operation skal idetmindste koste 9 p. Et. i Renter og Omkostninger, være afsluttet paa 2 Aar og have den Norske Fordring til ei Slags Underpant. Baron Maltzahn, som har lagt meget farlig syg, har faaet Tilladelse at gjøre en Afstikker paa 6 Uger. Han er med sin vakre Kone seilet til Rostock for 9 Mile derfra at besøge sine Forældre i det Meklenborgske. Gid denne Reise maa bekomme ham vel, thi det er en brav, fornuftig og retskaffen Mand. Yznardi er her endnu og sukker daglig efter den ham afløsende Jabet, der endelig skal have overstaaet sin foregivne Sygdom, og faaet Befaling at begive sig paa Reisen. Tiden vil lære om Y.'s Utaalmodighed ikke skriver sig fra en Længsel efter en skjøn Englænderinde, som for sin Helbreds Skyld opholder sig i Rhinegnene. Hr. Addington har uventet og næsten uden at være præveneret, faaet sig en Attaché ved Missionen, som, moersomt nok, heder Waddington.

De skal see, at siden Winterfeldt, Admiralernes Senior, s. 61 har lagt sig til at døe, vil adskillige af de andre, hvoraf vi endnu have altfor mange, snart følge efter. Lindholm er bleven apoplectisk, som er det første Forbud for Døden. Forgjæves piner jeg min svage Hukommelse, jeg mindes Intet, som kan interessere Dem, dog ei pour la bonne bouche: Kjendte De den unge spanske Leg. Seer. Villena, en Slægtning af Cevallos og af Fredsfyrsten? Han kommer hid, siger man, for at ægte den 5 Aar ældre Frøken Dreyer den ældste. Det ere begge to hvasse Tunger, og det maa blive en skarp Sauce, naar Ingefær og Sennep blandes med Peber. Ambrosio har faaet de forlangte Arrérages af sin Gage, men tillige Befaling at overlevere Archivet til det Franske eller Østrigske Gesandtskab. Han lader til at ville blive her, i Haab om, at hans Venner vil intercedere for ham, saa at han kan komme til Naade igjen. Da dette er skeet med hans Broder, saa haaber jeg, at det ogsaa vil skee med ham, helst da han troer at vide, at Kongen har ladet intercedere for ham. Navarro er reist til Neapel for at tale Onkelens Sag. Koes er vel antagen i ei vist Huus og hos en vis Frue, som alle, der med Belevenhed forener Assiduité, den han havde i udmærket Grad, dog har jeg ikke hørt tale om hans Amabilité. — —