Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Benedict Christian von Merbitz (1827-05-27)

Kbhvn.d. 27. Mai 1827.

— — Comtesse Knuth har endelig givet ester for Grev Wilhelm Moltkes ivrige Ønsker, og klogt har hun gjort. En Frue Sehested-Juel skal nu være Ober Hofmesterinde, og en Frøken Dünig, Søster til Grevinde Otto Moltke, Hofdame, og saaledes ere da sal. Frøken v. d. Maas og den Forlovede remplacerede. Det kgl. Herskab indskiber sig d. 2den Juni paa Dampskibet. Hauch, Brockenhuus, Bülow, Gøssel og 3 Hofdamer ere i Følget. Majestæten mønstrer Tropperne i Holsten, Lauenborg og Slesvig, men gaaer ei til Jylland, da Nød og Elendighed i denne Provinds er saa stor, at det kun vilde smerte at maatte høre paa en s. 62 Klagesang, man endog med den bedste Villie ei formaaer at afhjelpe. Det hedder, at Prinds Christian allerede kommer tilbage den 1te Junii; hvis saa er, vil det være interessant at vide, om man gjør ham til interimistisk Gouverneur i Sjelland, helst da Grev Schulenburg ønsker at reise til sine Godser. Dennes Søn er igjen paa fri Fod, og Studenten, han stak i Livet, ganske helbredet. Sagen undersøges endnu, men der vil nok ikke komme stort ud af den. En af Byens Skjønheder, Melle la Roche fra Hamborg, i Huset hos Gude, er bleven forlovet med Præsten Raffard til Fransk Reformerte Kirke, en ung Mand, fuld af Talenter, skjønt han i Ansigt, Fagter og Manerer ligner en Jøde. — — — Selby er reist tilbage til sin Post, men kommer igjen til Efteraaret par congé. Den unge Grev Bille-Brahe er gaaet efter ham som Attaché; dennes Broder, Baronen, er forlovet med General Bülows ældste Datter, og det er en Ynk at see paa vores unge Baron Holsten, naar han traf dem samlet. — — — —