Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Benedict Christian von Merbitz (1825-11-12)

Kjøbenhavn, den 12te November 1825.

— — Onsdagen den 9de dennes aabnede Mylord Hageman sit Huus for i Vinter med en Thé dansant, som nok skulde have været Hertugen af Augustenborg til Ære, men denne var netop bleven temmelig heftig syg, saa han ikke kom (han er nu næsten ganske frisk igjen), men derimod kom Pz. Christian med Broder, en Søster og to Svogre. Da Kl. blev henimod 9, løb som en antændt Svoveltraad det Rygte om, at Frøken Georgette i Aften hemmelig havde Bryllup. Somme troede, andre betvivlede det. — — Præsten Mynster viede dem. Fleertallet af Corps dipl. tog i Aftes til Frue Rosenkrans for at gratulere, men det heed, at hun var hos Falsens. Man tog derhen, men blev ikke antaget.

— — Eheu! At jeg paa saa glædelige Efterretninger skal fremkomme med et høist bedrøveligt Dødsfald! Ja han er død, den store Mand, Danmarks og Hoffets Pryd, Oberkammerjunkeren Buchwald! Original i al sin Gjerning, har han bestemt i sit Testament, at han vilde vende sig i Kisten, hvis en Hofmand fulgte ham til Jorden, og derfor foreskrevet blot at ville Følges af 4 benævnte Spidsborgere, en Blikkenslager p. p. Hans Plads har Publikum allerede besat med Yoldi, og dennes med Grev Haxthausen. — — Et smerteligere Tab end det omtalte er Grev Eybens, som pludselig er død i Raseburg. Hans Legat.-Secr. Stampe er nylig kommen hid for at giftes, ønsker desuden at forlade Carrieren og komme ind i Departementet, saa at nu den unge Bille de facto er Chargé d’aff. paa en af de vigtigste Poster. Om denne bliver Pechlin til Deel, vil Tiden lære. Publikum haaber det, skjønt den Gamle ikke benyttede ham hidtil, saaledes som sal. Rz. vist vilde have gjort. Overhovedet vil ved denne Leilighed Planen at sende s. 72 Grev Heinrich Reventlow som Leg.-Secr. til Berlin og Løwenørn til Frankfurt nok undergaae en Forandring.

De veed allerede, at Pløyen har faaet sin Afsked, eller rettere Ordre at søge den, hvis han vilde gjøre sig Haab om Pension, og denne, som man først sagde var ¾ af hans Gage, skal egentlig kun være ⅔ deraf. Hoppes Nederdrægtighed med at indhænde Kongen hans fortrolige Breve, hvori han (mageløs Uforsigtighed af en gammel Mand!) stipulerede sig sit Honorar af Wilsons, skal have fældet ham. Derhos paastaaes, at han har maattet tilbagegive det til Nytaar forfaldne Beviis fra Wilson paa 42,000 Mk. Bco., fordi han imidlertid havde faaet 10,000 Specier af sin Regjering. Han er yderst nedslagen, da hans velskrevne Forsvarsskrift intet har gavnet. I Grunden var man vel glad ved at have faaet Leilighed til at blive af med en uforbederlig Frondeur.

— — St. Simon er kommen her den 5te med Kone og 4 Børn, men Mlle Rainville og le beau Ranlin ere ikke med. Han er den gamle og har allerede opvartet med den Efterretning, at hans Datter er bleven forgivet af Knirsches Kjøkken, hvor der fandtes Spanskgrønt i Karrene. — —Alle de nye Missioner finde Bifald paa Spanieren nær, som synes lidt indskrænket og skutrygget, og hvis Kone først begynder at lære Fransk. Grev Colloredo, en vakker Mand, teer sig ret venskabelig imod Langenau, dog er denne, som for kunde frembringe Regn og Solskin, nu saare nedslagen ved at finde sig sat bag Coulisserne. Quabeck hover mtg alt meet og meet. Han gav nylig en charmant lille Diner med ypperlige Vine, som ganske mindede om sal. Lizakewises muntre Maaltider. Den hidtilværende franske Ch. d’aff. Coulomb reiser om nogle Dage til Paris, da han hverken har Lyst til at staae under S. S. eller til at gaae tilbage til Sverrig som Leg.-Secretair. — — —