Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Benedict Christian von Merbitz (1826-02-07)

Kjøbenhavnden 7de Februar 1826.

— — — De vil vide, om Frøken S. S. blev budet til næste Hofbal? jo men blev hun saa. Faderen udeblev under Paaskud af Sygdom. Datteren stillede sig denne Gang ved Siden af Fru Brown, den engelske Leg-Secr.s Hustrue. Ved Cvuren talede Kongen til hende som til de andre, der stode i første Rad, da H. M. lader, som om han var aldeles uvidende om disse Smaae-Elendigheder af ugrundede Prætentioner p. p., men Dronningen skal, idet hun talede til Damerne, der stode ved begge hendes Sider, have nøiedes med at hilse hende. Da der skulde gaaes tilbords, vilde Frøkenen ikke tage imod nogen Seddel, blev dog og hængte sig ved Armen af Fru Hageman, maaskee i det Forsæt at dele Stol med hende, men da de kom til ei af de 4 mindre runde Borde, som omgive Herskabets størve, var der just en Plads ledig, bestemt for ældste Frøken Oxholm, som formedelst Ildebefindende var taget bort. Her maatte nu Frøkenen sætte sig — imellem 2 Herrer; Damerne, ja endog Prindsesserne skandaliseredes over denne Blufærdighed, som vilde rette paa een, maaskee i Aarhundreder existerende uskyldig Etiquette. Kongens sidste Fødselsdag blev seiret, som sædvanlig, med Cour, Apartement og Souper. Frøkenen blev denne Gang borte. Dronningen gjorde Partie med Pz. Christian, Gr. Schimmelmann og Grevinde Dohna. Hver af de 5 Prindsesser havde en udenlandsk Minister ved sit Spillepartie. Frue S. S. erklærede een for alle Gange, at hun ikke forstod noget Spil, og frabad sig denne Ære. Det samme gjorde hendes Mand med Tilføiende ikke at ville gjøre Undtagelse herfra, uden naar Touren tilfaldt ham at spille med H. M. Dronningen. See, det kalder man ikke at genere sig! Imidlertid gav samme Mand i Aftes et stort Bal, hvor Pz. Christian og alle hans Sødskende kom, og hvor Pladsen var saa indskrænket, at kun faa kunde blive saa lykkelige at faae et Spillebord. Soupéen har formodentlig været god. Jeg saa kun, idet jeg gik, det opdækkede s. 76 Bord, og dette var brillant. I Aften skal jeg derhen igjen og venter at more mig bedre, thi der skal spilles Comedie.

Frue Rosenkrans har skrantet i denne Tid, men holder dog stedse sin gode Contenance. Hun skal tale med stor Ligegyldighed om Prinds Troubeskoy og kalde ham en meget vidtløftig Paarørende, skjønt Andre paastaae, at det er hendes kjødelige Fætter. Denne Elendige skal være Formanden sor Conspirationen og have tigget Keiseren om sit Liv, hvilket er blevet ham skjænket med disse Ord: Si vous tenez à une vie aussi ignominieuse, vous pouvez aller la trainer dans l’infamie aussi longtems que le Destein le voudra ! — —