Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Benedict Christian von Merbitz (1826-02-28)

Kjøbenhavn, den 28de Februar 1826.

— — Om og naar jeg reiser til Sverrig, kommer aldeles an paa Hoffets Befaling og vil blive Dem bekjendt førend mig. Kronprinsessens Nedkomst forventes medio April. Festerne ville dog neppe begynde førend hendes Opkomst, som jeg vil anslaae til sidst i Mai, men just til samme Tid indtræffer her en anden Fest, nemlig H. K. H. Prinds Fris’s Confirmation. Vilde man end sige, at min Nærværelse derved ei var absolut nødvendig, saa er der dog en anden Omstændighed, som gjør, at jeg høist ugjerne blev derfra; denne nemlig, at Rygtet gaaer, at, kort efter, og førend Prindsen gjør nogensomhelst Reise, skulde Forlovelsen deklareres imellem ham og H. K. H. Pindsesse Wilhelmine, en Begivenhed altfor glædelig for alle høie Vedkommende, ja for hele Riget — thi Undersaatterne see i den elskværdige unge Prindsesse, der ganske danner sig ester sin Moder, et Billede af den med Rette tilbedede Dronning —, til at jeg ikke skulde ønske af ganske Hjerte at være nærværende ved en saadan hjertelig og sand National-Fest. Denne conflit des devoirs har jeg forelagt paa behørigt Sted og venter nærmere Resolution. — —

s. 77 Det er Dem nok allerede bekjendt, elskede Ven, hvormeget Carl Johan bestræber sig for at udstikke sin Naboe i Keiseren af Ruslands Øine, idet han har udnævnt den gamle værdige Feldtmarschall Grev Stedingk til at condolere, gratulere og overvære Keiserens kroning. En Fregat udrustes til i Begyndelsen af Mai at overføre denne ærværdige Rigsens Herre til Petersborg, hvor han er kjendt og elsket af den hele keiserlige Familie og i særdeles Gunst hos Keiserinde-Moderen. Men ikke nok dermed. Med sidste Post skriver man mig, at Kongens Yndling, den almægtige Grev Brahe, som vilde have overvundet alle andre competiteurs, hvis Stedingk ikke havde været til at overtale, ufortøvet skal afgaae, ledsaget af flere Cavalerer, for at overbringe den lille Storfyrst Alexander, Keiserens Søn, den store Svenske Seraphimer-Orden!! Skulde nu, inden Mai, Sygdom eller Døden hindre Oldingen Stedingk, der er over 80 Aar gammel, fra at foretage denne Reise, saa er Brahe strax ved Haanden for at supplere ham. Saaledes kan unge Mænd gjøre Lykke i Sverrig! Hvad i Øvrigt Stedingk angaaer, da er Regjeringens Omsorg for ham saa stor (Grev Wetterstedt har fordum været Ambassade-Secretair under ham), at den bekoster hans hele Udrustning, hans Equipage, ja endog hans Livreer.

En fuldstændig Handelstractat imellem England og Sverrig, Fortsæø ttelse af Declarationen og saare liberal, samt fuldkommen gjensidig, er negocieret af Baron Stjerneld og indsendt til Ratification. Det er denne Diplomats ærefulde Svanesang, thi han agter at forlade Carrièren og at retirere sig paa et stort indkjøbt Gods i Sverrig, paa hvilket han er født og opdragen.

Pedersen har indmeldt fra Washington, at han har det bedste Haab om at tilveiebringe en Handelstractat efter Hoffets Ønske, men at man forlanger som en conditio sine qua non, at man skal vedkjende og forpligte sig til at betale de Americanske Reclamationer fra sidste Krig.

s. 78 Den af Sverrig foreslagne lignende Declaration om gjensidig Handelsfrihed mellem Danmark og Sverrig synes endnu at møde mange Vanskeligheder fra Dansk Side, og Opsættelsen af Krabbes Reise fra den ene Tid til den anden beviser, at vores diplomatiske Olding endnu ikke er færdig med de Instructioner, han i denne Henseende agter at medgive ham. Forleden sagde han mig, at han troede at kunne expedere Kr. i Marts, men selv dette finder Tvivlere.