Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Benedict Christian von Merbitz (1826-03-28)

Kjøbenhavn, den 28de Marts 1826.

— — Handelkstractaten med America er vores gode Gamles Kjephest. Danckmarth er beskjætiget med dens Udarbeidelse, og da den Gamle har mange Handelskundskaber, saa er det at formode, at det bliver et ypperligt og for Landet velgjørende Værk. Spørgsmaal kun, om de kloge Americanere siden vil underskrive det, selv naar man vilde gjøre det af dem forlods forlangte Offer. — — Forundre maae jeg mig over den store Protection, Goethe viser Improvisatoren Wolff. Selv har jeg ikke hørt ham, men da jeg sidst var i Hamborg, taltes om ham med megen Ringeagt. Atter et Beviis paa, at ingen er Prophet i sit Fædreneland.

Nu til St. Simon, denne vores uudtømmelige Conversations Kilde. I noget over 14 Dage var han syg en stærk Forkjølelse, som havde Indflydelse paa hans mange Saar. Han var saa slet, at han ingen vilde see. Løverdag den 18de lod han aftakke for Efterspørgsel, men tog dog imod ingen. Mandag Morgen, efter at have faaet sin Post, gik han til Grev Sch. og, da han ikke kunde faae denne i Tale, fordi han skulde til Kongen, skrev han ham til og forlangte et P for i et pressant Anliggende at gjøre en Reise tour & retour til Hamborg, hvorfra han vilde være tilbage om 2 à 3 Uger. Han lod derpaa Bussiérre komme (her er for Tiden ingen ved Missionen uden denne Attaché), gav ham Befaling til at gjøre sin s. 79 Undskyldning hos Hof-M1 Hauch og alle andre Ministre for, at Tiden ei tillod ham at tage Afsked, og til videre Instrux blot at correspondere med ham i Hamborg. Derpaa først underrettede han Kone og Børn om sin forehavende Afreise herfra, og allerede Kl. 1 om Middagen sad han i sin Reisevogn, og da han saaledes havde 1½ Dags Forspring for Posten og den heldigste Vind til Overfarten over Belterne, beregnede man, at han kunde være i Hamborg, ja selv i Paris, inden man paa nogen af disse Steder kunde vide hans Afreise herfra. Med Gaarsposten har han meldt, at han i tre Dage lykkeligen var ankommen til Hamborg, men aldeles intet videre. Nu kan De selv tænke Dem Hoffets og Stadens Forundring over denne ubegribelige, og upassende Mystification. At gjentage for Dem alle vores tildeels latterlige Gisninger om Aarsagen dertil, vilde være for kjedsommeligt. — —

Kort efter Confirmationen reiser Prinds Fritstil Genève, ledsaget af Hertugen af Holsteen-Beck, Grev Ransau-Breitenburg som Guverneur, Major Ewald som Lærer i Krigsvidenskaben. Disse ypperlige Valg bifaldes af hele Verden. Først om 3 Aar ventes Prindsen tilbage, og da haaber og ønsker man at see ham lykkelig forbunden med den Yndige, aandfulde Kongedatter. Kongen reiser først i Junii til Jylland for at inspicere Tropperne og see nogle Stæder, han i 1824 maatte lade ligge. Paa Søndag confirmeres de 2 ældste Frøkener Dannemand i Garnisonskirken af Brodersen. Publicum forlover dem allerede med unge Adelsmænd, men dette synes mig blot at være Snik-Snak endnu.