Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Andreas Christian Gierlew (1822-09-19)

Kjøbenhavn, den 19de September 1822.

— — Prinds Christian er her siden den 11te, og jeg har seet ham tvende Gange, ved Couren den 15de paa Sorgenftie og igaar til hans Fødselsdag. Jeg har fundet ham saare human, hjertelig og elskværdig. Igaar talte jeg med ham om Dem, som han erindrede med megen Godhed. Prindsessen synes en qvindelig Engel, huld og from uskyldig. Adler har sagt mig, at Prindsen har været meget vel tilfreds med sin Modtagelse her af Kongen, og at han bliver her i Vinter. En talløs Mængde Mennesker vare igaar strømmede ud til Sorgenfrie, og Studenterne hædrede Dagen med en Sang af Oehlenschlæger til Fakler, som gik meget godt, og hvorpaa Prindsens Svar var ligesaa klogt, som hjerteligt. Oehlenschl. havde i sin Sang ei nævnt Kongen; Prindsens Svar hensørte Alt til ham og udbragte ham først et Vivat. Couren var talrig, og Ingen af Betydenhed savnedes, alle Statsministre, Collegie-Chefer, første Hofofficianter, General-Stab, Militære, Corps dipl. o. s. v. var der in pleno, ligesom tildeels til første Cour. Voilà au moins les apparences. Jeg taler ei ont Prindserne, som jo ere Broder og Svoger. Man dandsede, og Prindsen gjorde Alt for at opmuntre og var høist elskværdig, ogsaa gjorde han, efter at jeg var borte, en Tour i Haven under idelig Tilraab af den store Folke-Stimmel. Dog latet anguis in herba.

— — Nær havde jeg faaet et Embede, som jeg vel søgte, men ikke meget attraaede i Sø- og Land-Krigscommissariatet s. 113 i 1ste jydske District med c. 3000 Rbd. i Gage. Kun den Betragtning, at Oberst Høegh Guldberg, der var udmærket fra Krigen og siden havde faaet en Skade i Tjenesten, der gjør ham utjenstdygtig, ei var brugelig til andet Embede, som ei var Tilfældet med mig, gjorde, at han fik Fortrinet, som jeg oprigtig under ham.