Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Andreas Christian Gierlew (1824-01-03)

Kjøbenhavnd. 3die Januar 1824.

— — At Scholten er bleven Gouverneur paa St. Thomas og vedbliver at være Tolb-Forvalter, nu Gen. Told-Jntendant, og Veier, Maaler og Vrager samtengelsk Postmester, Embeder, som bestyres, de første as en kgl. constitueret, hidtil hans egen Fuldmægtig, at han saaledes skal controllere sig selv og desuden har faaet et meget betydeligt Tillæg som Taffelpenge, — jeg vover ei at sige, hvab jeg har hørt — er ei at undres over, naar man veed, hvo der er hans Patron — jeg formoder Sch. er en Tiendetager — Nogle regne s. 118 hans Indtægter til 25,000 Spec., Andre til det Dobbelte, habeat sibi! Og, at jeg bar den første, der fortalte det til Gen. Toldkammerets første Deputerede, samme Dag jeg havde hørt det ved Adm. Billes Bord, hører ogsaa til Tidernes Tegn. Man taler endnu om Kammerherre-Nøglen til Scholten, som ei skal forundre mig. Jeg saae ham for første Gang i den diplomatiske Cirkel hos Fosters, i Gaar Aftes, hvor der var stort og brillant Børne Bal, som endte med et for de Store. — — — — Kherre Rømer er kommen ind i Gen. Commissariatet som surnumerair Deputeret, og først as det Kgl. Rescript erfarede Gen. Kirchhoff den hele Sag, og han er Chef for Collegiet! Secretair Stampe i Departementet gaaer til Frankfurt i Pechlins Sted, der har gjort et godt Spring til surnum. Deputeret i Slesw. Holst. Lauenb. Cancellie for at lægge sin diplomatiske Skjerv i den Holsteenske Constitution, som skal laves her . . . . .

Om Proc. Bjerrings Proces med Fin. Ministeren høres Intet, dog gaaer den frem, og B. gjør Alt, hvad han kan for at forsvare sig ved at angribe sin Modstander paa alle hans svageste Sider og bereder sig til, om Alt slaaer seil, at lade sine Angreb trykke i Norge, som jo Ingen kan hindre, og hvor i det Mindste gjælder det gamle: Calumniare audacter etc.

Prof. Ørsted læser et physisk Collegium sor hele corps diplo-matique i Vinter, Mrs. & Dames, og lærte dem nylig, at 1 Gang 1 var een, og 2 Gange 2 var fire; jeg sagde Langenau, som opholdt sig derover, at det sandsynligt ei var for at lære corps dipl. en saa simpel arithmetisk Sandhed, men for at gjøre dem opmærksomme paa Forskjellen paa denne og den politiske og financielle Regnemaade, hvor 1 Gang 1 ei altid er kun een, og to Gange to ei altid gjøre sire, hvormed denne sine Diplomatiker syntes tilfreds. Ørsted læser paa Fransk, og de Billige ere meget vel tilfreds med ham. — —

s. 119 Man har nu taget en gammel Forordning frem, hvorved befales, at der til Stabs Officierer — Major og derover — ei længer udnævnes efter Anciennité, men efter Fortjeneste, Paa Regiments Chefernes Forslag: gid det maatte vorde saa retfærdigt udført, som det er rigtig tænkt, dog gaar Ancienniteten frem til Oberstlieutenant ved Pensionernes Beregning for de siden afgaaede, tilbagesatte Capitainer, som er meget mildt. — — Prinds Christian beder Dem hilse og spørger mig til Deres Helbred. Forstaaelsen mellem ham og Kongen synes udvortes god. Han giver i Vinter atter Concerter, som i forrige. — —