Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Andreas Christian Gierlew (1824-03-27)

Kjøbenhavnden 27de Marts 1824.

— — Dette er ene for at sige Dem, saa snart som mueligt, at efter at Gr. Joch. Bernstorff ogsaa har undskyldt sig, under Paaskud af Sygelighed, og Kongen, som man siger, egenhændigt har tilskrevet Krabbe og erholdt Svar, er Kammerjunker Zeuthen igaar Morges afgaaet som Coureer med Depecher til Stockholm, hvor De veed, han er ansat som Legat. Secret. Jeg spiiste med ham i Thorsdags og s. 126 spøgebe med ham om hans pludselige Afreise for „at føre Bruden hjem“. Maaske er Valget det bedste. Jeg beklager Kongen inderlig, det er en bitter Skaal at tømme, saaledes at faae Nei, og tilstaaer, at jeg, som han, let kunde fristes til at lade disse Invalider afløse, der foretrække deres Beqvemmelighed for hans og Statens Tjeneste, men c’est à l’ordre du jour. — —

Men kan De gjette, hvem .Rygtet siger, har fremstillet sig til Ministerposten i Sverrig? Neppe og vel ei engang troe det, naar jeg siger Dem det. Grev Haxthausen, kaldet den sure Agurke! I Guder over og under Jorden, hue usque proventum, saa dybt ere vi sjunkne, at et Bæsen, hvis Latterlighed har udsat ham for Gadedrenges Spot, uden nogensinde at have tjent i Carrieren, tør vove blot at drømine om Sligt. Saa er dog Pedanten Koss en stor Mand i Sammenligning; dog hvad vilde vore saa sissige Naboer dømme om os ved slige echantillons!

— — Prinds Christian gaaer efter Paasken til Fyen, men kommer her tilbage til Consirmationen. Man har talt om, at han skulde ledsage Kongen i Jylland, men det synes af mange Grunde neppe troligt, om ei for andet end for Damen i Horsens. — —