Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Andreas Christian Gierlew (1827-01-23)

Kjøbenhavnd. 23 Jan. 1827.

— — Geheimeraad Stemann, hidtil Amtmand over Sorøe Amt, er i Løverdags bleven udnævnt til Cancellie-Præsident og Stats-Minister. Han indtræder tillige som Kongl. Direeteur i National-Banken, dog kun med 2000 Dl. aarlig istedetsor 4000, som Kaas havde, men allerede for hans Død var bestemt til at nedsættes. Overopsigten med Kystpolitiet, som Kaas endnu havde tilbage af sit Politie-Chefs Embede, har Etatsraad (sic) midlertidig overtaget. Man talte om, at Stemann ønskede tillige at afhænde et ham tilhørende Gods til Sorøe Academie, som han nu i sin nye og større Embedsstilling ei selv kan bestyre, eller ogsaa at faae sin Hr. Søn til sin Eftermand for at overtage dets Administration, men derom synes endnu Intet bestemt. Hans hele Gage bliver i Alt 6000 Rd. aarligt, dog skal han have saaet en Sum til sit Etablissement her, som jo er billigt. Da De jo kjender Manden i det mindste as Navn og Rygte, behøver jeg ei at sige Dem, at Valget gjør Kongen Ære, der neppe har valgt ham as personlig Tilbøielighed, men ene af Agtelse for hans Duelighed, som jeg haaber vil blive den samme, som den hidtil var i en mere indskrænket Virkekreds. Det er en Støtte, sat til Statsraadet. Alle de andre Planer, man gjorde her, faldt saaledes bort; Møsting skulde ei vel sorlade Finantserne, især as Hensyn til Statsgjelden og Stats-Erediten udenlands. Valget as Stemann sinder almindeligt Bifald, og jeg troer, fortjener det. Virksomhed, s. 150 Orden og Kraft er man berettiget til at vente af ham efter Hans Embedsførelse og Karakteer hidtil, og der er meget Cancelliet underlagt, som behøver et strengere Tilsyn end hidtil, derom ere de meest kyndige og duelige Mænd enige. Man vil nu see Følgerne. Det manglede Kaas paa sand indre høiere moralsk Værdighed og Alvor. On dit Mad. Schall inconsolable. Kaas blev bisat i al Stilhed om Morgenen Kl. 6 i Holmens Capel med sin Kone, hvorfra han siden skal føres til Herlufsholm for der at begraves. Al hans Eiendom her og paa Landet sælges for at betale hans Gjeld til Kongen, som hans Svigersøn Løvenskjold har kastet ham i. Det var da Følgen af denne Giftermaalsplan! og selv paa Løvenborg, paa en Jagt og af Ærgrelse fik han sit Helsot. — —