Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Andreas Christian Gierlew (1827-06-12)

Kjøbenhavnden 12te Juni 1827.

— — Længe vidste jeg, at man sladdrede herom, at Bogt, som havde forlangt en congé, neppe kom tilbage, at den magre, indbildte Hr. Baron v. Blome gjorde sig meget s. 155 Umage for Hans Post, der jo bar i slette Hænder paa denne Roturier, thi om Duelighed bar ei Spørgsmaalet; det adelige Blod, skjønt ofte blandet med Kudskes, Tjeneres og Staldkarles o. s. v., giver den altid, det borgerlige, nok saa reent og ægte, aldrig; dog synes Sagen endnu ei afgjort. Man sladrede ogsaa om Løwensterns Hensigter, at beære det stakkels lille Danmark med sine Talenter, og man sagde mig, at han hav de vidst at indynde sig obermaade meget personlig hos Kongen, som er en as disse Lykkeridderes største Kunster, man meente, han eller vel især hans høie Frue kunde kaste et lystent Øie paa Dresden, car à tous les coeurs bien nés la patrie est chère ! Jeg sandt dette meget troligt, men havde dog tillige gode Grunde til at troe, at man ei endnu drev det Sidste igjennem og bilde derfor ei forurolige Dem et Øieblik med Rygter. Imidlertid har Hr. Baronen ei bukket, smidsket og smigret forgjeves: hør, døm og forundre Dem : Denne Fremmede, Russer, er nu paa eengang, med den største Hemmelighed indtil sidste Øieblik, pludselig udnævnt til Kongl. Dansk Minister i Brasilien, behængt med Kherre Nøglen og ophængt i bor Adelsstand! Qu’en dites vous, mon cher. Maa man ei glæde sig bed at være Dansk og at have tjent Landets ømme Fader med Ære! En Russer, en afskediget Militær uden mindste Fortjeneste eller Erfaring Minister i Brasilien i dette Øieblik, saa critisk for det nysødte Keiserdoms to be or not to be. Har De næst dal B. di Pr. Udnævnelse seet nogen større Skandal? Arme Danmark! Brasilien bliver saaledes til en vis høi, ei gammel Families égout anden Gang. Meget bel, om vi ei betalte det for dyrt baade med Penge og Ære. Maatte Sydamerika hevne sig og os! Dg hertil staaer den Gamle saa naiv-uskyldig, som en lille Patteglut, stedse bag Coulisserne: c’est le roi seul, tout seul, qui a fait tout. Det er det evige Omqbæd. Imidlertid har den sidste Streg vakt almindelig uviliie, man tier ei, man taler og man foragter og hader s. 156 tilsidst. Jeg siger ei mere, De dømme selv og være glad, at man fandt denne Udvei, thi holsteensk, høi, udsat Adel og fremmede Avanturiers ere stærk à l’ordre du jour her.

Den Lybske Hoppe er nu i Kasteltet under Commission, hvoraf Dankvart er Medlem. Sagen selv drives jussu regis med al mulig Hemmelighed; indtil jeg veed noget Besterntere, siger jeg Dem intet nærmere herom. I Etatsraad Lange, Cancellie Deputeret, der har dannet sig i Stokhuus Commissionen, har H. ingen human Inqvirent. Hs. Majestæt asgik i Søndags Morges Kl. 6 med Dampbaaden til Hertugdømmerne, Prindsesse Vilhclmine ledsagede ham til Glücksborg og kommer den 20de dennes tilbage, Kongen den 2den Juli og vil besøge Lauenborg, siges der. — —